Anordnande av evenemang och camping i Forststyrelsens områden

Evenemang och camping som planeras i Forststyrelsens naturskyddsområden eller mångbruksskogar ska anmälas till Forststyrelsen.

Anmälan bör göras, när det är fråga om exempelvis en orienteringstävling eller ett friluftsevenemang, om stora grupper som campar eller långvarig camping på samma ställe. Ovannämnda och liknande evenemang behöver jordägarens tillstånd eller samtycke. Anmälan bör göras i god tid, minst två månader före det planerade evenemanget eller camping, så att tiden räcker till för behandling av anmälan.

Man får inte göra reklam för eller annonsera evenemanget i webbtjänsten innan anmälan har behandlats. Anmälan görs genom att skicka formuläret nedan.

Det är bra att göra en anmälän även när det inte är klart om evenemanget eller campingen är lämpligt i ett naturskyddsområde. I anmälan ska man ge uppgifter om evenemanget så exakt som möjligt, t.ex. om eventuella behov att uppföra tillfälliga konstruktioner eller använda motordrivna fordon i terrängen. En anmälan ger inte rätt att göra avvikelser från områdets fridlysningsbestämmelser.

Med hjälp av Forststyrelsens karttjänster kan man se, om evenemangsstället eller campingplatsen är på statens mark och i en mångbruksskog eller i ett naturskyddsområde:

I några fall räcker anmälan och det behövs inget särskilt samtycke. Om det behövs skriftligt tillstånd eller samtycke för det anmälda evenemanget eller för camping under en längre tid, tar Forststyrelsen kontakt med anmälaren. Jordägarens samtycken till evenemang är avgiftsbelagda. Minimipriset är 80 € + moms 24 % = 99,20 € (inkl. moms 24 %) och eventuella tilläggsarbetet debiteras 50 € (inkl. moms 24 %) / timme.

Om arrangören använder Forststyrelsens friluftskonsruktioner och leder vid evenemanget och tar deltagar- eller intreädesavgifter, bör arrangören betala en daglig användningsersättning för friluftskonstruktioner, som baserar sig på antalet deltagare och är 1,25 euro/kund/dag + moms 24 %.

Genom att anmäla evenemangen i förväg undviker man överlappning och att det uppstår trängsel på områdena.

Inget tillstånd eller anmälan behövs

  • för anordnande av ett småskaligt evenemang för allmänheten (under 10 deltagare).
  • fotografering, om man inte stör eller skadar naturen och inga kojor. Mera information om tillstånd för filmproduktioner.
  • för kortvarig camping (1–2 dygn) på anvisade områden eller för annan verksamhet som ingår i allemansrätten.

I nationalparkerna styrs användningen genom ordningsstadgan. Även i andra naturskyddsområden kan allemansrätten vara begränsad.

På alla områden handlar man skräpfritt. Arrangören håller evenemangsplatsen samt närmaste omgivning skräpfri under evenemanget samt tar bort skräp och annat avfall med sig från platsen på egen bekostnad omedelbart efter evenemanget.

Mera information