Anordnande av evenemang och camping i Forststyrelsens områden

Evenemang och camping som planeras i Forststyrelsens naturskyddsområden eller mångbruksskogar ska i allmänhet anmälas till Forststyrelsen.

Anmälan bör göras i god tid (helst minst en månad) före det planerade evenemanget eller camping, så att tiden räcker till för behandling av anmälan och för ansökan om och behandling av eventuella nödvändiga tillstånd. I många fall behöver du alltså utöver anmälan också ett skriftligt tillstånd från Forststyrelsen för att ordna ett evenemang.

Med hjälp av Forststyrelsens karttjänster kan man se, om evenemangsstället eller campingplats är i statens naturskyddsområde:

Evenemang eller camping som måste anmälas är exempelvis orienterings- och friluftsevenemang, utfärder för allmänheten och lägerskolor samt grupper som campar eller långvarig camping på samma ställe.

Det är bra att göra en anmälän även när det inte är klart om evenemanget eller camping är lämpligt i ett naturskyddsområde med dess fridlysningsbestämmelser.

Genom att anmäla evenemangen i förväg undviker man överlappning och att det uppstår trängsel på områdena.

En anmälan ger inte rätt att göra avvikelser från områdets fridlysningsbestämmelser eller att uppföra konstruktioner eller till terrängkörning. I anmälan ska du beskriva evenemanget, bland annat eventuella behov att uppföra tillfälliga konstruktioner.

I några fall räcker anmälan och det behövs ingen ansökan. Om det ändå behövs tillstånd för det anmälda evenemanget eller för camping under en längre tid på grund av verksamhetens karaktär, tar Forststyrelsen kontakt med anmälaren.

Inget tillstånd eller anmälan behövs

  • för anordnande av ett småskaligt evenemang för allmänheten
  • fotografering, om man inte stör eller skadar naturen och inga kojor eller andra konstruktioner används (med undantag av lätta, tältliknande gömkojor)
  • för kortvarig camping på anvisade områden eller för annan verksamhet som ingår i allemansrätten.

Observera i alla fall att camping kan vara förbjuden eller begränsad i många naturskyddsområden med stöd av bestämmelserna om inrättande av området eller dess ordningsstadga.

På skyddsområden handlar man skräpfritt. Arrangören håller evenemangsplatsen samt närmaste omgivning skräpfri under evenemanget samt tar bort skräp och annat avfall med sig från platsen på egen bekostnad omedelbart efter evenemanget.

Mera information