Beskrivning av upphandlingsprocessen

Vi upphandlar entreprenörstjänster med metoder som godkänns i upphandlingslagstiftningen. Normalt använder vi ett öppet förfarande.

Vi använder även andra upphandlingsmetoder, beroende på typen av upphandling (selektivt förfarande, förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog).

I en öppen upphandlingsprocess publicerar vi upphandlingsannonsen och anbudsbegäran i olika kanaler enligt hur omfattande konkurrensutsättningen bör vara. Vi annonserar ut nationella upphandlingar i HILMA och Tarjouspalvelu, upphandlingar inom hela EU ytterligare i webbtjänsten TED (Tenders Electronic Daily). Vi går omsorgsfullt igenom de anbud som anlänt under anbudstiden: vi kontrollerar bland annat att budgivarna och anbuden uppfyller kraven i anbudsbegäran.

Vi meddelar de berörda parterna om upphandlingsbeslutet. Vi kontrollerar också att den leverantör vi valt uppfyller kraven enligt upphandlingslagen, lagen om beställaransvar och skogscertifieringen. Vid behov ber vi företagaren om utredningar med anknytning till kraven.

När vi har berett avtalen och besvärstiden gått ut undertecknas avtalen elektroniskt. Vi publicerar ett meddelande om tilldelning av avtalet i HILMA och vid behov i TED.

Årsklocka för skogsbrukets upphandlingar

Oktober–December 
Regionala väghållningsentreprenader; plantering, plantskogsskötsel och röjningservice; upphandling av frö; Upphandling av plantor; brobyggen och -reparationer; markarbeten + iståndsättningsdikning; annan väghållning; grusning; krossning; gödslingsservice; trumrör; presenningar för energived.

Årsklocka. Cirkeln är indelad i 12 månader. Det första kvartalet illustreras med tallplantering, det andra med timmeravverkning, det tredje med timmertransport och det fjärde med grävmaskiner.

Januari – mars 
Plantering, plantskogsskötsel och röjningservice, bekämpningsmedel mot rotticka; laserskanning, flygfotografering m.m.; fartygstransportservice; gödslingsmedel, gödsling som helhetsservice 

Juli och September 
Avverkningsservice, vår- och höstupphandling; virkestransporter, vår- och höstupphandling; flisning + transport, vår- och höstupphandling