Metsätalouden hankintaprosessi

Hankimme urakointipalvelut hankintalainsäädännön hyväksymillä menetelmillä. Yleisimmin käytämme avointa menettelyä.

Myös muita hankintamenetelmiä käytetään riippuen hankinnan luonteesta (rajoitettu-, kilpailullinen neuvottelu- ja neuvottelumenettely).

Avoimessa hankintaprosessissa hankintailmoitus ja tarjouspyyntö julkaistaan eri kanavissa sen mukaan, kuinka laajasti kilpailutus pitää tehdä. Kansalliset hankinnat ilmoitetaan HILMA:ssa ja Tarjouspalvelussa, EU-laajuiset hankinnat lisäksi TED-verkkopalvelussa (Tenders Electronic Daily). Tarjousaikana saapuneet tarjoukset käydään läpi huolellisesti: tarkistamme muun muassa että tarjoajat ja tarjoukset täyttävät tarjouspyynnön ehdot.

Hankintapäätös annetaan tiedoksi asianosaisille. Tarkastamme myös, että valittu toimittaja täyttää hankintalain, tilaajavastuulain ja metsäsertifioinnin vaatimukset. Tarvittaessa pyydämme yrittäjältä selvityksiä vaatimuksiin liittyen.

Sopimuksen valmistelun ja valitusajan jälkeen sopimukset allekirjoitetaan sähköisesti. Jälki-ilmoitus tehdystä sopimuksesta annetaan Hilmassa ja tarvittaessa TED:ssä.

Metsätalouden hankintojen vuosikello

Lokakuu – Joulukuu
Tienpidon alueurakointi; istutus-, taimikonhoito- ja raivauspalvelut; siemenhankinnat; taimihankinnat; siltojen rakentaminen ja korjaus; maanmuokkaus + kunnostusojitus; muu tienpito; sorastus, murskaus; lannoituspalvelu; rumpuputket; energiapuun peitteet .

Vuosikellografiikka, jossa ympyrä on jaettu 12 kuukauteen. Ensimmäinen vuosineljännes kuvitettu männynistutuksella, toinen puunkorjuulla, kolmas puunkuljetuksilla ja neljäs kaivuriurakoinnilla.

Tammikuu – maaliskuu
Istutus-, taimikonhoito- ja raivauspalvelut; juurikäävän torjunta-aineet; laserkeilaus, ilmakuvaus ym.; aluskuljetuspalvelut; lannoitteet; lannoituspalvelu.

Huhtikuu ja syyskuu
Puunkorjuupalvelut, kevät- ja syyshankinta;
puutavarankuljetus, kevät- ja syyshankinta;
haketus + kuljetus, kevät- ja syyshankinta.