Toiminnan julkisuus

Viranomaisten asiakirjat ovat Suomessa lähtökohtaisesti julkisia. Julkisuuslaissa viranomaisilla tarkoitetaan valtion hallintoviranomaisten ja muiden virastojen ja laitosten lisäksi muun muassa valtion liikelaitoksia, kuten Metsähallitusta (julkisuuslain 4 §).

Asiakirjajulkisuuden tarkoituksena on toteuttaa avoimuutta viranomaisten toiminnassa sekä antaa yksilöille ja yhteisöille mahdollisuus valvoa julkisen vallan ja julkisten varojen käyttöä, muodostaa vapaasti mielipiteensä sekä vaikuttaa julkisen vallan käyttöön ja valvoa oikeuksiaan ja etujaan.

Jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen. Kaikki Metsähallituksen asiakirjat ja aineistot eivät kuitenkaan ole julkisia. Metsähallitus harjoittaa monenlaista liiketoimintaa ja moni liiketoimintaan liittyvä asiakirja on sellainen, että sen julkistaminen aiheuttaisi taloudellista vahinkoa tai saattaisi toisen samanlaista toimintaa harjoittavan julkisyhteisön tai yksityisen yhtiön parempaan kilpailuasemaan tai heikentäisi sen toimintaedellytyksiä. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset kauppa- ja vuokrahinnat. Tiettyjen asiakirjojen julkaiseminen saattaisi vahingoittaa liikekumppaneidemme toimintaa, joten niiden salassa pitämiselle on perusteltu syy.

Lakiperusteet

Julkisuuslaissa säädetään lain piiriin kuuluvista julkisista asiakirjoista, lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävistä asiakirjoista, harkinnan varaisesti julkisista asiakirjoista sekä salassa pidettävistä asiakirjoista.

Salassa pidettävästä viranomaisen asiakirjasta tai sen sisällöstä saa antaa tiedon vain, jos niin erikseen säädetään (julkisuuslain 10 §). Viranomainen voi päättää asiakirjan salassapidosta vain, jos sen perusteesta on säädetty lailla. Salassapitoa ei voi määrätä esim. asetuksella tai viranomaisen omalla päätöksellä.

Metsähallituksen asiakirjojen salassapitoperusteista säädetään ainakin julkisuuslaissa (julkisuuslain 24 § 1 mom.) ja tietosuoja-asetuksessa ja -laissa. Metsähallituksen toiminnassa salassapidon perusteena voi olla esim. luonnonarvojen suojelu: asiakirjat, jotka sisältävät tietoja uhanalaisista eläin- tai kasvilajeista tai arvokkaiden luonnonalueiden suojelusta (salassa pidettävä, jos tiedon antaminen niistä vaarantaisi kysymyksessä olevan eläin- tai kasvilajin tai alueen suojelun); Metsähallituksen omat liike- tai ammattisalaisuudet (ehdoton salassapito) tai tiedot muusta vastaavasta liiketoimintaa koskevasta seikasta (salassa pidettävä, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi Metsähallitukselle taloudellista vahinkoa tai saattaisi toisen samanlaista tai muutoin kilpailevaa toimintaa harjoittavan julkisyhteisön tai yksityisen parempaan kilpailuasemaan, yksityisten liike- tai ammattisalaisuudet (ehdoton salassapito) tai tiedot muusta vastaavasta liiketoimintaa koskevasta seikasta); JulkL 24 § 1 mom. 20 kohta.

Tietopyyntö

Jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen. Pyyntö saada tieto viranomaisen asiakirjan sisällöstä on yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen (Metsähallitus) voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee. Viranomaisen asiakirjan antamisesta päättää se viranomainen, jonka hallussa asiakirja on (Metsähallitus).

Mikäli asiakirjapyyntöön ei voida suostua, ilmoitetaan asiakirjan pyytäjälle perusteltu syy kieltäytymiselle ja tiedustellaan, haluaako pyynnön esittäjä saada tietopyyntönsä viranomaisen ratkaistavaksi, eli saada asiassa Metsähallituksen kirjallisen päätöksen. Julkisuuslain mukaan tietojen antamista koskevasta hallintopäätöksestä (Metsähallituksen kirjallinen päätös) saa valittaa hallinto-oikeuteen, ja päätöksessä on mukana valitusosoitus.

Lue lisää: Asiakirjajulkisuuskuvaus.