Syväjärvennevan tuulivoimahanke

Suunnittelemme Kivijärven Syväjärvennevalle tuulivoimahanketta, johon tulisi alustavien suunnitelmien mukaan 15–30 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho olisi 6–10 MW. Syväjärvennevan hankealue sijaitsee Kivijärven kunnan lounaiskulmassa ja se sisältyy Keski-Suomen maakuntakaava 2040 luonnoksessa Hallakangas-nimiseen tuulivoimatuotannolle sopivaksi tunnistettuun alueeseen.

Kartta hankealueesta

Ajankohtaista

4.9.2023 Kivijärven kunta hyväksyi Syväjärvennevan hankkeen kaavoitusaloitteen

Kivijärvi, Syväjärvenneva, 15-30 voimalaa, 90.300 MW, suunniteltu tuotannon aloitus vuonna 2028-2030

Hankealueen koko on noin 3 100 hehtaaria ja siihen kuuluvat ainakin Metsähallituksen hallinnoimat valtion maat. Alueella olevien yksityismaiden omistajien kanssa käydään keskusteluja niiden vuokraamisesta, ostamisesta tai alueiden vaihdosta.

Hankkeelle tehdään ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Suunnittelussa otetaan huomioon kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointiprosessin (YVA) yhteydessä tehtävien selvitysten tulokset, sekä sidosryhmien esittämät näkemykset.

Tuulivoimahankkeen mahdollinen toteutuminen ei estä kaavoitettavan alueen muuta rinnakkaista käyttöä kuten virkistyskäyttöä, marjastusta tai metsästystä. Esimerkiksi tiestön vahvistaminen voi päinvastoin helpottaa alueen muuta käyttöä. Tavoitteenamme on yhteensovittaa ja huomioida keskustellen eri alueidenkäyttömuotojen, kuten elinkeinojen ja virkistyskäyttäjien tarpeet.

Hankealueen pohjoispuolella sijaitsevat Salamanperän luonnonpuisto sekä Salamajärven kansallispuisto. Koillis-, itä- ja kaakkoispuolella sijaitsee puolestaan kulttuuriympäristön vetovoima-alue, jolle sijoittuu myös Lahdenperän maakunnallisesti arvokas maisema-alue. Tavoitteenamme on tehdä mieluummin liikaa kuin liian vähän erilaisia selvityksiä, joiden avulla voimme minimoida hankkeen vaikutukset näihin luonto- ja maisema-arvoihin.

YVA:ssa huomioidaan myös tämän ja muiden lähistöllä sijaitsevien hankkeiden yhteisvaikutukset. Hankealueen länsipuolelle sijoittuu Winda Oy:n Hallakankaan tuulivoimahanke, jonka osayleiskaava on hyväksytty Kyyjärven kunnassa lokakuussa 2015. Pohjoispuolelle sijoittuvan Winda Oy:n Volkkilankankaan tuulivoimahankkeen kaavoitusaloite on hyväksytty kunnassa helmikuussa 2022.

Kaavoituksen lopullinen aluerajaus, tuulivoimaloiden sijoittelualueet kaava-alueen sisällä, tuulivoimaloiden lopullinen lukumäärä ja sähköverkkoon liittämiseen tarvittava voimajohtoreitti tarkentuvat kaavaprosessin aikana.

Aikataulu

Tuulivoimapuiston osayleiskaava voitaisiin hyväksyä vuoden 2025 aikana, jonka jälkeen tuulivoimaloille haettaisiin rakennusluvat. Tuulipuiston rakentaminen voisi tällöin alkaa vuosien 2026–2027 aikana, jolloin tuulivoimapuisto voitaisiin ottaa käyttöön arviolta vuosina 2028–2030. Kaavaprosessin rinnalla hankealueella tehdään myös kattavat tuulimittaukset ja selvitetään hankealueen ulkopuolisen sähkönsiirron toteutusvaihtoehdot.

Metsähallitus ei tule itse rakentamaan tuulivoimapuistoa, vaan myy hankkeen rakentamisoikeudet myöhemmin päätettävälle tuulivoimatoimijalle. Metsähallitus jää alueen maanomistajaksi ja vuokranantajaksi.

Haluatko antaa meille palautetta?

Voit olla yhteydessä joko suoraan hankekehittäjään, jonka yhteystiedot löytyvät alta tai voit lähettää palautetta palaute-lomakkeella. Jos haluat vastauksen, muistathan jättää myös yhteystietosi.

Yhteystiedot

Johanna Hätälä

Projektipäällikkö

Kiinteistökehitys
Metsähallitus
Veteraanikatu 9
90130 Oulu

Puh. +358445556778