Kumppanivalinnan kriteerit

Toteutamme Korsnäsin hankkeen yhdessä Vattenfallin kanssa. Kumppani valittiin huutokauppamallin mukaisesti kilpailuttamalla ja kumppanuudelle asetettiin tiukat vastuullisuusvaatimukset.

Tuulivoimala merellä

Mittavan merituulivoimahankkeen edellyttämän osaamisen, resurssien ja kokemuksen lisäksi kumppanilta edellytetään vastuullisia ja kestävän kehityksen mukaisia liiketoimintakäytäntöjä. Vastuulliset liiketoimintakäytännöt ovat tärkeitä hankkeessa, johon liittyy monia sidosryhmiä yhteiskunnan eri tasoilla. Hanke on myös kansallisesti tärkeä Suomen uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tiukat ESG-vaatimukset (Environmental, Social ja Governance) ovat normaali käytäntö mittavissa investointihankkeissa. Suurten hankkeiden kilpailutuksiin osallistuvat yritykset ovat harjaantuneita vastuullisuuden raportoijia ja tottuneet niiden vastuullisuuden arviointiin osana hankkeiden kaupallisia esiselvityksiä.

Valitun kumppanin vastuullisuusvaatimukset liittyvät ympäristösuorituskykyyn, ilmastokysymyksiin, hankkeen sosiaalisiin vaikutuksiin ja hyvään hallintoon.

Ilmasto- ja ympäristöasiat osana toimintaa

Huutokaupassa valitulta kumppanilta edellytetään tavoitteellista ilmasto-ohjelmaa. Valtion omistajapolitiikan mukaisesti kumppanin edellytetään ottavan huomioon hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteen ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteen pysäyttää ilmastonmuutos 1,5 asteeseen.

Valintaprosessissa kumppanin piti raportoida ilmastoriskinsä ja mahdollisuutensa, jotka oli mahdollista osoittaa esimerkiksi TCFD-raportoinnilla. TCFD eli Task Force on Climate-related Financial Disclosures on luonut yrityksille kansainvälisen raportointisuosituksen ilmastoon liittyvien riskien ja mahdollisuuksien sisällyttämisestä yrityksen taloudelliseen raportointiin.

Korsnäsin hankkeen suunnittelun lähtökohtana on herkän meriluonnon huomioon ottaminen. Tämän vuoksi kumppanin piti esittää selvitys toimista, joilla torjutaan luonnon monimuotoisuuden vähenemistä osana ympäristövaikutusten (YVA) arviointia. Kumppanin sertifioitu ympäristöjärjestelmä, kuten ISO 14001, oli valinnassa eduksi.

Ihmisoikeudet, sosiaaliset vaikutukset, työ ja turvallisuus kunnossa

Korsnäsin hankkeen kumppanin edellytetään noudattavan kansainvälisiä ihmisoikeuksiin ja työntekijöiden oikeuksiin liittyviä sitoumuksia. Näitä ovat mm. YK:n ihmisoikeusperiaatteet ja kansainvälisen työjärjestö ILOn periaatteet, jotka on otettava huomioon läpinäkyvästi niin omassa toiminnassa kuin alihankintaketjuissakin.

Yrityksellä on oltava vakuuttavat työturvallisuuden johtamisen järjestelyt ja kumppanin on osoitettava myös noudattavansa hyviä työturvallisuuskäytäntöjä.

Kumppanin on niin ikään sitouduttava systemaattiseen sidosryhmävuorovaikutukseen ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti.

Hyvä hallinnointi on perusvaatimus

Kumppanin on noudatettava hyviä hallintotapoja. Kumppanilta edellytetään nollatoleranssia korruption suhteen. Aggressiivinen verosuunnittelu ei ole hyväksyttävää. Vastuullisuus on otettava huomioon myös johdon palkitsemiskriteereissä.

Vastuullisuutta arvioidaan etukäteen ja valvotaan

Metsähallitus käyttää ulkopuolista riippumatonta auditoijaa, joka arvioi vastuullisuuden eri osa-alueet. Vastuullisuusvaatimuksia sisältyy myös kumppanisopimukseen.