Kumppanivalinnan kriteerit

Toteutamme Korsnäsin hankkeen yhdessä kumppanin kanssa. Kumppani haetaan kilpailuttamalla ja sille on tiukat vastuullisuusvaatimukset. Kumppania, joka voi olla yritys tai konsortio, haetaan sekä kotimaisilta että kansainvälisiltä markkinoilta.

Tuulivoimala merellä

Mittavan merituulivoimahankkeen edellyttämän osaamisen, resurssien ja kokemuksen lisäksi valittavalta kumppanilta edellytetään vastuullisia ja kestävän kehityksen mukaisia liiketoimintakäytäntöjä. Vastuulliset liiketoimintakäytännöt ovat tärkeitä hankkeessa, johon liittyy monia sidosryhmiä yhteiskunnan eri tasoilla. Hanke on myös kansallisesti tärkeä Suomen uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tiukat ESG-vaatimukset (Environmental, Social ja Governance) ovat normaali käytäntö mittavissa investointihankkeissa. Hankkeiden kilpailutuksiin osallistuvat yritykset ovat harjaantuneita vastuullisuuden raportoijia ja tottuneet niiden arviointiin osana hankkeiden kaupallisia esiselvityksiä.

Valittavan kumppanin vastuullisuusvaatimukset liittyvät ympäristösuorituskykyyn, ilmastokysymyksiin, hankkeen sosiaalisiin vaikutuksiin ja hyvään hallintoon.

Hankkeessa noudatetaan EU:n menettelyjä julkisissa hankinnoissa sekä vastuullisuuden hyviä käytäntöjä. Yhtiöiden edellytetään integroineen yritysvastuun vahvasti liiketoimintaansa ja johtamisjärjestelmäänsä sekä niiltä edellytetään tavoitteellista yritysvastuun johtamista.

Ilmasto- ja ympäristöasiat nivellettävä toimintaan

Valittavalla kumppanilla tulee olla tavoitteellinen ilmasto-ohjelma. Valtion omistajapolitiikan mukaisesti kumppanin edellytetään ottavan huomioon hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitetta ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitetta pysäyttää ilmastonmuutos 1,5 asteeseen.

Kumppanin on raportoitava ilmastoriskinsä ja mahdollisuutensa, jotka voi osoittaa esimerkiksi TCFD-raportoinnilla. TCFD eli Task Force on Climate-related Financial Disclosures on luonut yrityksille kansainvälisen raportointisuosituksen ilmastoon liittyvien riskien ja mahdollisuuksien sisällyttämisestä yrityksen taloudelliseen raportointiin.

Korsnäsin hankkeen suunnittelun lähtökohtana on herkän meriluonnon huomioon ottaminen. Tämän vuoksi kumppanin on esitettävä selvitys toimista, joilla torjutaan luonnon monimuotoisuuden vähenemistä osana ympäristövaikutusten (YVA) arviointia. Kumppanin sertifioitu ympäristöjärjestelmä, kuten ISO 14001, nähdään etuna.

Ihmisoikeudet, sosiaaliset vaikutukset, työ ja turvallisuus kunnossa

Korsnäsin hankkeen kumppanin edellytetään noudattavan kansainvälisiä ihmisoikeuksiin ja työntekijöiden oikeuksiin liittyviä sitoumuksia. Näitä ovat mm. YK:n ihmisoikeusperiaatteet ja kansainvälisen työjärjestö ILOn periaatteet, jotka on otettava huomioon läpinäkyvästi niin omassa toiminnassa kuin alihankintaketjuissakin.

Yrityksellä tai konsortiolla on oltava vakuuttavat työturvallisuuden johtamisen järjestelyt ja kumppanin on osoitettava myös noudattavansa hyviä työturvallisuuskäytäntöjä.

Valittavan kumppanin on niin ikään sitouduttava systemaattiseen sidosryhmävuorovaikutukseen ja esitettävä vuorovaikutuksen suunnitelma.

Hyvä hallinnointi on perusvaatimus

Kumppanin on noudatettava hyviä hallintotapoja. Kumppanilta edellytetään nollatoleranssia korruption suhteen. Aggressiivinen verosuunnittelu ei ole hyväksyttävää. Vastuullisuus on otettava huomioon myös johdon palkitsemiskriteereissä.

Vastuullisuutta arvioidaan etukäteen ja valvotaan

Metsähallitus käyttää ulkopuolista riippumatonta auditoijaa, joka arvioi mahdollisen kumppanin vastuullisuuden eri osa-alueet.

Vastuullisuusvaatimuksia sisältyy myös kumppanisopimukseen, joka solmitaan huutokauppamenettelyn valmistuttua.