Metsähallituksen merituulivoimahankkeiden kumppanit valitaan tiukoilla kriteereillä

Merituulivoimahankkeiden kilpailutuksissa Metsähallitus arvioi potentiaalisten kumppaneiden toimintaa tiukoin kriteerein ja monesta näkökulmasta.

Valittavalle kumppanille asetettavat vaatimukset liittyvät kaupallisten kriteereiden ja vahvan osaamisen lisäksi erityisesti vakavaraisuuteen, liiketoimintasuunnitelmaan ja hankkeeseen sitoutumiseen sekä yrityksen ja hankkeen kestävyysnäkökohtiin, kuten ympäristösuorituskykyyn, ilmastotavoitteisiin, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintoon.

Perusedellytys: Vahvat näytöt osaamisesta

Merituulivoimahankkeen onnistunut toteutus edellyttää aiempaa osaamista alalta. Kuten kaikissa suurissa investoinnissa myös merituulivoimahankkeissa halutaan varmistaa edellytykset hankkeen toteutumiselle.

Kilpailutukseen voivat yksittäisten yritysten lisäksi osallistua myös konsortiot, jotka kokoavat joukostaan hankkeen vaatiman osaamisen, resurssit ja näytöt.

Miljardiluokan merituulivoimahankkeisiin tarvitaan vahva asiantuntijakaarti ja riittävät resurssit hankkeiden eri vaiheissa. Vuosien lupaprosessit, kaupalliset seikat, hankkeiden rahoitus, tekninen suunnittelu ja lopulta rakentaminen edellyttävät valittavilta kumppaneilta paljon erikoisosaamista ja osaavia kumppaniverkostoja.

Kiinnostavat kaupalliset ehdot

Metsähallitus kilpailuttaa kehitettävien hankkeiden oikeudet ja oikeudet vuokrata merialueet merituulivoiman tuotantoon. Kaupalliset ehdot muodostuvat tavanomaisten sopimusehtojen lisäksi hankeoikeuksien hinnasta ja valtion merialueen vuokrausehdoista.

Tiukat vastuullisuusvaatimukset

Merituulivoimahankkeen kumppanilta edellytetään vastuullisia ja kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja. Tiukat vastuullisuusvaatimukset (Environmental, Social ja Governance, ESG) ovat normaali käytäntö kansainvälisissä investointihankkeissa.

Merituulivoima-alan yritykset yleensä raportoivat vastuullisuutensa jo varsin kattavasti ja julkistavat tiedot vuosittain. Kilpailutuksessa käydään läpi yritysten vastuullisuutta tarkasti mm. ilmasto- ja ympäristösuorituskyvyn, sosiaalisen vastuun ja ihmisoikeuksien, työturvallisuuskäytäntöjen ja hallinnoinnin osalta.

Ilmasto- ja ympäristösuorituskyky puntarissa

Merituulivoimahankkeiden kumppaneilla on oltava tavoitteellinen ohjelma ilmastovaikutustensa pienentämiseksi. Lisäksi hankkeessa on otettava huomioon herkkä meriluonto. Tästä syystä kumppanilta edellytetään ympäristövaikutusten arvioinnissa selvitystä toimista, joilla torjutaan luonnon monimuotoisuuden vähenemistä.

Ihmisoikeudet ja sosiaaliset vaikutukset tunnettava

Lue lisää

Metsähallituksen toimintatapaohje sisältää keskeiset vastuullisen ja eettisen toiminnan periaatteemme, joihin olemme vahvasti sitoutuneet ja joita noudatamme kaikessa toiminnassamme.

Merituulivoimakumppanien edellytetään noudattavan kansainvälisiä ihmisoikeuksiin ja työntekijöiden oikeuksiin liittyviä sitoumuksia. Näitä ovat mm. YK:n ihmisoikeusperiaatteet ja kansainvälisen työjärjestö ILOn periaatteet. Ne on otettava huomioon läpinäkyvästi niin omassa toiminnassa kuin alihankintaketjuissakin ja kumppaneilla on oltava säännölliset menettelyt näiden toteutumisen varmistamiseksi.

Kumppaneilta edellytetään niin ikään vakuuttavia työturvallisuuden johtamisen järjestelyjä ja kumppanien on osoitettava noudattavansa hyviä työturvallisuuskäytäntöjä.

Kumppanien on sitouduttava systemaattiseen sidosryhmävuorovaikutukseen. Valtion liikelaitoksena Metsähallitus edellyttää, että Suomen ja aluetalouden sekä asukkaiden kannalta merkittävän pitkäaikaisen hankkeen läpivienti perustuu systemaattiseen ja avoimeen vuorovaikutukseen kaikkien sidosryhmien kanssa.

Hyvä hallinto on välttämätöntä

Hyvä hallintotapa sekä lakien, määräysten ja pakotteiden noudattaminen ovat perusvaatimuksia, joihin merituulivoimayritykset ovat yleensä sitoutuneet eettisissä periaatteissaan ja joita ne valvovat osana normaalia toimintaansa.

Kumppaniyritysten johto, omistusjärjestelyt ja tosiasialliset edunsaajat selvitetään. Aggressiivinen verosuunnittelu ei ole hyväksyttävää. Vastuullisuusasioiden kytkentä kumppaniyritysten johdon palkitsemiskriteereihin on hyvä mittari vastuullisten toimintatapojen toteuttamisesta yrityksessä. Kumppaneilta edellytetään nollatoleranssia korruption suhteen.

Kumppanit myös sitoutuvat noudattamaan Suomen, EU:n ja Yhdysvaltojen asettamia pakotteita. Kumppanien alihankkijaverkostossa ei hyväksytä pakotteiden alaisia tahoja.

Riippumaton taho selvittää ja arvioi

Metsähallitus käyttää ulkopuolista avustajaa, joka arvioi kumppanien vastuullisuuden eri osa-alueet ja maineen ns. ESG due diligence -prosessissa. Vastuullisuusvaatimuksia sisältyy myös kilpailutuksen päätyttyä solmittaviin kumppanisopimuksiin.