Kumppanivalinnan kriteerit

Mittavan merituulivoimahankkeen edellyttämän osaamisen ja resurssien lisäksi merituulivoimahankkeen kumppanilta edellytetään vastuullisia ja kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja. Tiukat ESG-vaatimukset (Environmental, Social ja Governance) ovat normaali käytäntö mittavissa investointihankkeissa.

Valittavan kumppanin vastuullisuusvaatimukset liittyvät ympäristösuorituskykyyn, ilmastokysymyksiin, hankkeen sosiaalisiin vaikutuksiin, omistustaustaan ja hyvään hallintoon. Myös kumppanin aiempi kokemus merituulivoimarakentamisessa ja hankkeen kotimaisuusaste otetaan huomioon tarjouksia arvioitaessa.

Ilmasto- ja ympäristöasiat osana toimintaa

Merituulivoimahankkeeseen kumppanilta – joka voi olla yritys tai yritysten yhteenliittymä – edellytetään tavoitteellista ilmasto-ohjelmaa. Valintaprosessissa kumppani raportoi ilmastoriskinsä ja mahdollisuutensa, jotka voi osoittaa esimerkiksi TCFD-raportoinnilla. Task Force on Climate-related Financial Disclosures on luonut yrityksille kansainvälisen raportointisuosituksen ilmastoon liittyvien riskien ja mahdollisuuksien sisällyttämisestä yrityksen taloudelliseen raportointiin.

Merituulivoiman rakentamisessa otetaan huomioon herkkä meriluonto. Tästä syystä kumppanilta edellytetään ympäristövaikutusten arvioinnissa selvitystä toimista, joilla torjutaan luonnon monimuotoisuuden vähenemistä. Kumppanin sertifioitu ympäristöjärjestelmä, kuten ISO 14001, on valinnassa eduksi.

Ihmisoikeudet, sosiaaliset vaikutukset, työ ja turvallisuus kunnossa

Merituulivoimakumppanin edellytetään noudattavan kansainvälisiä ihmisoikeuksiin ja työntekijöiden oikeuksiin liittyviä sitoumuksia. Näitä ovat mm. YK:n ihmisoikeusperiaatteet ja kansainvälisen työjärjestö ILOn periaatteet. Ne on otettava huomioon läpinäkyvästi niin omassa toiminnassa kuin alihankintaketjuissakin.

Kumppanilla on oltava vakuuttavat työturvallisuuden johtamisen järjestelyt ja kumppanin on osoitettava noudattavansa hyviä työturvallisuuskäytäntöjä.

Kumppanin on niin ikään sitouduttava systemaattiseen sidosryhmävuorovaikutukseen ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti.

Hyvä hallintotapa ja pakotteiden noudattaminen ovat perusvaatimus

Lue lisää

Metsähallituksen toimintatapaohje sisältää keskeiset vastuullisen ja eettisen toiminnan periaatteemme, joihin olemme vahvasti sitoutuneet ja joita noudatamme kaikessa toiminnassamme.

Valittavan kumppanin on noudatettava hyviä hallintotapoja. Kumppanilta edellytetään nollatoleranssia korruption suhteen. Aggressiivinen verosuunnittelu ei ole hyväksyttävää. Vastuullisuus on otettava huomioon myös johdon palkitsemiskriteereissä.

Kumppani sitoutuu noudattamaan Suomen, EU:n ja Yhdysvaltojen asettamia kulloinkin voimassa olevia pakotteita. Kumppanin johtotahot, omistajat ja tosiasialliset edunsaajat tarkistetaan eikä kumppanin alihankkijaverkostossa hyväksytä pakotteiden alaisia tahoja.

Riippumaton kumppani arvioi

Metsähallitus käyttää ulkopuolista riippumatonta auditoijaa, joka arvioi vastuullisuuden eri osa-alueet. Vastuullisuusvaatimuksia sisältyy myös kumppanisopimukseen.