Vaikuta ja osallistu

Haluaisitko vaikuttaa siihen, miten valtion maita ja vesiä käytetään? Onko sinulla mielen päällä jotakin, mitä haluaisit kertoa Metsähallitukselle? Haluaisitko tehdä työtä luonnonsuojelun parissa meidän kanssamme?

Metsähallituksessa ajatuksemme on, että kaikki, joilla on suhde valtion maa-, metsä- ja vesialueisiin, kuuluvat sidosryhmiimme. Tehdäksemme työmme mahdollisimman hyvin haluamme kuulla sidosryhmiämme – myös sinua. 

Meillä on paljon erilaisia vaikutus-, yhteistyö- ja osallistumiskanavia, joista osa on pysyviä ja osa hankekohtaisia. Löydä oma tapasi vaikuttaa! 

Nyt käynnissä olevat hankkeet

Luonnonvarasuunnittelu sekä suojelualueiden hoidon ja käytön suunnittelu ovat Metsähallituksen osallistavia suunnittelumenetelmiä. Suunnitelmat tehdään yhdessä sidosryhmien kanssa 5–15 vuodeksi kerrallaan ja ne ohjaavat kaikkea maankäyttöä ko. alueella.  Lisäksi Metsähallituksen tuulivoimahankkeille tehdään ympäristövaikutusten arviointi, jossa myös kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa.

Luonnonvarasuunnitelman teon tueksi muodostetaan usein kansalaisista ja sidosryhmäedustajista koostuvat alueelliset yhteistyöryhmät. Alueesta kiinnostuneita ihmisiä voidaan kutsua yleisötilaisuuksiin ja työpajoihin, ja usein kansalaisten näkemyksiä kerätään myös nettikyselyiden kautta. Palautetta ja kommentteja voi lähettää suunnittelijoille koko suunnitteluprosessin ajan. 

Tarkemmat osallistamisen tavat löytyvät hankkeiden sivuilta.

Palautetta metsätaloudesta

Metsätalouden toimenpiteiden suunnittelu kuuluu paikallisille metsäasiantuntijoille, joiden työtä ohjaavat valtio-omistajan tavoitteiden lisäksi keskustelu- ja yhteistyöryhmissä sidosryhmien kanssa tehdyt sopimukset ja linjaukset, metsänhoitoon ja ympäristöön liittyvä ohjeistus ja luonnonvaroja koskevat suunnitelmat.  

Erilaisten tavoitteiden yhteensovittamiseksi Metsähallitus kuuntelee kansalaisten ja sidosryhmien näkemyksiä muun muassa sidosryhmätilaisuuksissa, verkkokyselyissä ja päivittäisessä kanssakäymisessä.  

Metsätalouden yhteistyöryhmiä on koottu mm. Suomussalmelle ja Kuhmoon. Niihin kuuluu kuntien, kyläyhdistysten, metsäpalveluyrittäjien, ELY-keskuksen, Suomen metsäkeskuksen, kansalaisjärjestöjen ja matkailuyrittäjien edustajia. Ryhmät kokoontuvat Metsähallituksen kutsusta. 

Metsätalouteen liittyvää palautetta voi esittää metsätiimin aluepäällikölle puhelimitse, sähköpostitse tai verkkosivujen palautejärjestelmän kautta.

Luonnonsuojelu ja vapaaehtoistyö

Suomalainen luonto tarvitsee ja kiittää vapaaehtoisia. Tervetuloa suojelemaan luontoa yhdessä meidän kanssamme! Voit esimerkiksi osallistua uhanalaisten lajien tai riista- ja kalakantojen suojeluun tai perinnemaisemien hoitotalkoisiin.

Saalispalaute auttaa metsästyksen ja kalastuksen suunnittelussa

Viimeistele sijoituksesi luontoon antamalla saalispalaute. Saalistietoja käytetään metsästyksen ja kalastuksen suunnitteluun. Tavoitteena on riista- ja kalakantojen parempi hoito ja kestävä käyttö. Palaute hyödyttää suoraan palautteen antajaa, kun esimerkiksi istutukset voidaan kohdistaa oikein.  

Tärkeää on, että lähetät palautetta, vaikka et olisi saanut saalista lainkaan. 

Saalistietoja käsitellään kala- ja riistatalouden suunnittelujärjestelmien avulla. Kalastajan palaute menee kalatalouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmään ja metsästäjän palaute riistatalouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmään. Palautteiden avulla kalastus ja metsästys mitoitetaan sekä ekologisesti että sosiaalisesti kestävälle tasolle. 

Yhteistyömahdollisuuksia luontomatkailuyrittäjille

Olemme keränneet oman tietopaketin luontomatkailuyrittäjille, jotka ovat kiinnostuneita yhteistyöstä Metsähallituksen kanssa.

Yleinen palaute

Pyrimme toimintamme jatkuvaan parantamiseen. Siksi arvostamme palautetta.