Påverka och delta

Vill du påverka hur statens mark- och vattenområden används? Har du några tankar som du vill framföra till Forststyrelsen? Vill du arbeta med naturvård tillsammans med oss?

Vi här vid Forststyrelsen anser att alla som har en relation till statens mark-, skogs- och vattenområden hör till våra intressentgrupper. För att kunna utföra vårt arbete som bra som möjligt vill vi höra våra intressentgrupper – också dig. 

Vi har många olika påverkans-, samarbets- och deltagandekanaler, av vilka en del är permanenta och andra avsedda för ett specifikt projekt. Hitta ditt eget sätt att påverka! 

Projekt som du kan kommentera just nu 

Naturresursplanering samt planering av skyddsområdenas användning och skötsel är Forststyrelsens inkluderande planeringsmetoder. Vi gör upp planerna tillsammans med intressentgrupperna för 5–15 år i taget och de styr all markanvändning i området i fråga.  

När vi gör upp planerna samlar vi alltid ihop regionala samarbetsgrupper som består av medborgare och företrädare för intressentgrupperna. Vi kan bjuda in personer som är intresserade av området till allmänna informationsmöten och workshopar. Ofta samlar vi också in medborgarnas åsikter med hjälp av webbenkäter. Allmänheten kan skicka respons och kommentarer till planerarna under hela planeringsprocessen. 

Närmare anvisningar för hur du kan delta finns på projektsidorna.

Respons på skogsbruket

Planeringen av skogsbruksåtgärderna görs av lokala skogsexperter. Deras arbete styrs av de mål som staten som ägare ställt upp och av avtal och riktlinjer som upprättats i samarbete med intressentgrupper, anvisningar med anknytning till skogsvården och miljön samt naturresursplanerna.  

För att samordna de olika målen hör Forststyrelsen medborgarnas och intressentgruppernas åsikter bland annat under möten för intressentgrupper, med hjälp av webbenkäter och i det dagliga umgänget.  

Vi har samlat samarbetsgrupper för skogsbruket bland annat i Suomussalmi och Kuhmo. I samarbetsgrupperna ingår företrädare för kommuner, byföreningar, skogsserviceföretagare, NTM-centraler, Skogscentralen, medborgarorganisationer och turismföretagare. Grupperna sammanträder på Forststyrelsens kallelse. 

Det går bra att ge respons med anknytning till skogsbruket direkt till skogsteamets regionchef per telefon eller e-post och via responssystemet på webbplatsen. 

Kontaktinformation för Skogsbruk
Personsökning
Responssystemet  

Naturvård och frivilligarbete

Den finländska naturen behöver och tackar de frivilliga. Kom med och skydda vår natur tillsammans med oss! Du kant.ex. delta i skyddet av hotade arter, skyddet av vilt- och fiskbestånd eller talkoläger där deltagarna vårdar kulturlandskap.

Fångstrespons till nytta i planeringen av jakt och fiske

Finslipa din investering i naturen och lämna fångstrespons. Vi använder fångstuppgifterna i planeringen av jakt och fiske. Målet är bättre vård och hållbart användning av vilt- och fiskbestånden. Responsen gagnar också responsgivaren direkt, då till exempel utsättning av fisk kan riktas rätt.

Det viktigaste är att du ger respons även om du inte fått någon fångst över huvud taget.

Vi behandlar fångstuppgifterna i planeringssystemen för fiskeri- och vilthushållningen. Fiskarens respons går direkt till planerings- och uppföljningssystemet för fiskerihushållningen och en jägares respons till planerings- och uppföljningssystemet för vilthushållningen. Med hjälp av responsen kan fisket och jakten anpassas till en ekologiskt och socialt hållbar nivå.

Möjligheter till samarbete för naturturismföretagare

Vi har satt ihop ett eget informationspaket för naturturismföretagare som är intresserade av samarbete med Forststyrelsen.

Allmän respons

Vi strävar ständigt efter att förbättra vår verksamhet. Därför värdesätter vi din respons.