Bakgrund till Korsnäs projektet

I november 2020 godkände Korsnäs kommun Forststyrelsens första planläggningsinitiativ för en egen havsvindkraftpark. Projektområdet ligger i det allmänna vattenområdet som Forststyrelsen förvaltar, cirka 15 kilometer från Korsnäs kust. Exempel på andra avstånd till projektområdet: Blacksögrundet i Närpes kommun 13 km, Storkorshamn i Korsnäs 16,3 km och Bergö fiskhamn i Malax kommun 24,8 km.

Vindkraftverk till sjöss.

Enligt planerna ska 70–100 turbiner med en nominell effekt på 12–22 megawatt eller mer byggas i Korsnäs havsvindkraftpark under projektets första skede. Korsnäsprojektet blir därmed den första storskaliga havsvindkraftparken i det öppna havet i Finland.

Den årliga produktionen för havsvindkraftparken uppskattades initialt till cirka 5000 GWh. Det skulle till exempel räcka till elbehovet för ett helt år för cirka 250 000 enskilda hushåll med elvärme. Senare har siffran preciserats.

Projektområdet flyttades

Projektområdet är 220 km2 stort och det ligger delvis i det området som anvisats för vindkraft i Österbottens landskapsplan och som markerats för vindkraftsproduktion i Finlands havsplan. Havsplanen är en strategisk vision för en hållbar användning av havsområdet och för nödvändiga åtgärder för upprätthållningen av en tillräckligt god miljöstatus, som har formulerats i samarbete med centrala aktörer i havsområdet.

Vi ändrade planerna för havsvindkraftparken efter utredningarna i början av projektet, så att projektområdet ligger längre bort från Kvarkens världsarvsområde, naturskyddsområden och även fiskarnas lekplatser.

Den slutliga avgränsningen av området görs i och med att planeringen framskrider. På detta inverkar bland annat skyddsområden, havsbottnen, vattendjupet och diskussioner med olika intressentgrupper. Även båtrutterna på området och Försvarsmaktens behov har beaktats i placeringen av det planerade området.

De naturliga förhållandena studeras noggrant

Havsområdet utanför Korsnäs är mycket blåsigt. Den genomsnittliga vindhastigheten i området kan vara mer än 9 meter i sekunden.

Även vattendjupet och havsbottnens geologi är lämpliga med tanke på vindkraftsbyggande. Vattendjupet i projektområdet är till största delen 10–30 meter. Den största mångfalden av bottenlevande arter hittar man normalt på mindre än tio meters djup. Områdets bottenfauna ska emellertid kartläggas ytterligare när projektet framskrider.

Havsutsikt. Horisonten visar modellerade vindkraftsvärker.

Fisket och fiskarterna har beaktats i samband med placeringen av projektområdet. Inga bankar och grunda områden som är viktiga för fiskens fortplantning ligger inom projektområdet. Det har också fastställts att flyttfåglarnas stråk går närmare kusten än projektområdet.

Vindkraftparkens projektområde ligger drygt tio kilometer från Kvarkens skärgård, som är Finlands enda naturarvsobjekt på Unescos världsarvslista. Inom synhåll från projektområdet finns också Natura-naturtyper. Vindkraftparkens konsekvenser för dessa områden utreds i samband med MKB-förfarandet.

Diskussioner om anslutningen till elnätet

Elöverföringen från Korsnäs projektområde till fastlandet genomförs med havskablar som installeras på havsbottnen. Havsvindkraftparken ansluts till det befintliga elnätet med en kraftledning som byggs på fastlandet.

Fingrid ansvarar för Finlands elöverföringsnät. Alternativen för anslutning granskas även som en del av miljökonsekvensbedömningen (MKB).

Förhållandena i Finlands havsområden är annorlunda än exempelvis i Nordsjön, eftersom kyla och is kräver särskilda tekniska lösningar.

Vi tror på att utvecklandet av vindkraft till havs kan ge Finland en ny sorts kompetens och samtidigt skapas det nya möjligheter för att utveckla den redan existerande kärnkompetensen.