Tillgänglighetsutlåtande

Forststyrelsens mål är att garantera tillgängligheten till webbplatsen Metsa.fi i enlighet med kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Denna tillgänglighetsredogörelse gäller webbplatsen www.metsa.fi, som har publicerats den 9 juni 2020. En utomstående expertorganisation har sörjt för webbplatsens tillgänglighet. Redogörelsen har upprättats den 25 maj 2020.

Tillgänglighetens status

När det gäller innehållet uppfyller webbplatsen Metsa.fi delvis kraven för (WCAG) 2.1 A- och AA-nivåerna i tillgänglighetsanvisningarna.

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven till följande delar:

Sökfunktionen

Sökfunktionen som används på webbplatsen uppfyller för närvarande inte tillgänglighetskraven. Sökningen är en färdig produkt, Valu Search, vars funktion vi inte direkt kan påverka. Valu Digital Oy har underrättats om tillgänglighetsproblemen och företaget försöker korrigera bristerna i nästa versionsuppdatering av produkten. Avseende sökfunktionen upptäcktes följande tillgänglighetsutmaningar:

  • I mobilvyn visas sökfältet då man klickar på sökknappen, men den är i bläddringsordning bakåt från knappen och mellan dem finns en länk till förstasidan som gör det svårt att hitta den. (2.4.3)

Bifogade filers tillgänglighet

På webbplatsen finns bifogade filer som ännu inte till alla delar är tillgängliga. Vi går igenom filerna och gör vårt bästa för att webbplatsens bilagor ska vara tillgängliga. Vi ber er skicka respons eller begäran om tillgänglighet ifall den fil ni behöver inte har erbjudits i ett format som är tillgängligt för er.

Förstoring av enbart text

Att endast förstora texten med 200 % orsakar vissa problem i huvudmenyn och på blankettsidorna. Problemen ska dock inte hindra användningen av tjänsten. (1.4.4)

Alt-texter

Alternativ texter för bilder saknas fortfarande i vissa bilder, men vi arbetar med att lägga till dem så snart som möjligt.

Innehåll som inte omfattas av lagstiftningen

Inbäddad karta

På webbplatsen finns en inbäddad karta som inte har utvecklats för att vara tillgänglig, eftersom den tillämpliga lagen (lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019) inte omfattar karttjänster. De uppgifter på kartan, som kartformatet inte är väsentligt för och som omfattas av lagen, har sammanställts till en länklista under kartan för att säkerställa informationens tillgänglighet.

Webropol-blanketter

En del av blanketterna har skapats med Webropol-blankettprogrammet, som är en produkt från en tredje part. Webropol-blanketterna bedöms ha bättre tillgänglighet än webbplatsens egna blanketter. Webropol-blanketterna uppfyller dock inte alla tillgänglighetskrav och observationerna har rapporterats till Webropol Oy.

Korrigering av brister i tillgängligheten

De ovan nämnda bristerna (med undantag av innehåll som inte omfattas av lagen) ska åtgärdas så snart som möjligt. Tillgänglighetsredogörelsen kompletteras allteftersom de upptäckta felen har korrigerats.

Upprättandet av denna tillgänglighetsredogörelse

Denna redogörelse har upprättats den 25 maj 2020. Redogörelsen grundar sig på en utomstående expertorganisations bedömning av huruvida webbplatsen uppfyller kraven i direktivet (EU) 2016/2102.

Redogörelsen granskades senast den 30 januari 2023.

Respons och kontaktuppgifter

Vi har förbundit oss att utveckla tillgängligheten på Metsa.fi och därför ber vi er kontakta oss om något innehåll på webbplatsen avviker från detta mål. Vi gör vårt bästa för att garantera tillgängligt innehåll för alla användare.

Med responsen kan du antingen meddela att tillgänglighetskraven till vissa delar inte uppfylls på webbplatsen Metsa.fi eller begära information eller innehåll som inte omfattas av direktivets tillämpningsområde. Vi svarar dig så snart som möjligt, men senast två veckor efter att du skickat ditt meddelande. Forststyrelsens Kommunikation ansvarar för behandlingen av tillgänglighetsresponsen. Skicka tillgänglighetsrespons till oss per e-post (info@metsa.fi).

Verkställighetsförfarande

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge först respons till administratören (anvisningar under Respons och kontaktuppgifter). Vi besvarar meddelanden inom 14 dagar. Om du inte är nöjd med det svar du får eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillsyn över tillgänglighet
www.tillgänglighetskrav.fi
saavutettavuus@avi.fi
telefonnummer växel 0295 016 000