Entreprenörsverksamhet och upphandling inom skogsbruket

Entreprenör på en vägbyggnadsplats. Grävmaskinens dörr öppen. Solig sommardag.

Forststyrelsen köper alla virkesdrivningsarbeten och virkestransporter samt en betydande del av skogsvårds- och skogsförbättringsarbetet som tjänster av entreprenörer inom branschen. Information om olika entreprenader finns i slutet av texten. 

De huvudsakliga principerna i lagstiftningen är jämlikhet, icke-diskriminering, öppenhet och proportionalitet.

Vid upphandling av entreprenörstjänster följs lagstiftningen om offentlig upphandling. Huvudprinciperna i lagstiftningen är rättvisa, icke-diskriminering, öppenhet och proportionalitet.

Skogsbruk Ab:s pågående anbudsförfaranden finns i tjänsten Tarjouspalvelu.fi:

Supplier portal

I Forststyrelsens upphandlingar används ett elektroniskt upphandlingsförfarande. Aktuella anbudsförfaranden finns alltid med i den elektroniska upphandlingstjänsten HILMA samt i Forststyrelsens egen Supplier portal.

Go till Supplier portal (tarjouspalvelu.fi)

Go till HILMA (hankintailmoitukset.fi)

För att använda Forststyrelsens Supplier portal måste du registrera dig. Uppgifter som behövs för registreringen är bland annat FO-nummer och e-postadress. Registreringen ger tillgång till alla Forststyrelsens anbudsinfordringar och bilagor.

Tjänster som köps av entreprenörer 

Code of conduct for suppliers

I vår uppförandekod för leverantörer (Code of conduct for suppliers) ingår de minimikrav på ansvarsfull och etisk verksamhet som vi ställer på våra service- och varuleverantörer.

Forststyrelsens uppförandekod för leverantörer (pdf) 

Forststyrelsens uppförandekod innehåller våra viktigaste principer för ansvarsfull och etisk verksamhet.

Forststyrelsens uppförandekod (pdf)

Vi köper alla virkesdrivningsarbeten och virkestransporter samt en betydande del av skogsvårds- och skogsförbättringsarbetet som tjänster av entreprenörer inom branschen. Vi är en pålitlig uppdragsgivare som ingår långa avtal som gäller året om. 

Entreprenadavtalens längd är i allmänhet 1–4 år, beroende på typen av entreprenad.  

Vår verksamhetspolitik i frågor som gäller entreprenörer och entreprenaduppdrag har fastställts i Skogsbrukets entreprenadstrategier.  

Vi har gjort upp servicebeskrivningar för alla typer av entreprenad (drivning, transport, skogsvård samt byggande och underhåll av vägar). I beskrivningarna fastställs Forststyrelsens och serviceproducenternas uppgifter, kvalitetskriterierna för servicen samt principerna för kvalitetsmätning och kvalitetssanktioner. Den aktuella servicebeskrivningen för varje typ av entreprenad bifogas anbudsbegäran i fråga. Servicebeskrivningarna finns också i lärmiljön Ahjo.  

Under våra årliga utvecklingssamtal kommer vi överens med entreprenören om verksamhetens mål och vilka indikatorer som ska användas. Vi förutsätter att båda parterna tillsammans förbinder sig till de överenskomna kvantitets- och kvalitetsmålen. 

Samhällsansvaret är viktigt för oss. Utöver lagstiftningen följer vi också principerna för ansvarsfull och etisk verksamhet som ingår i Forststyrelsens uppförandekod. Vi förutsätter att alla våra leverantörer visar motsvarande engagemang i ansvarsfull och etisk verksamhet.  

Virkesdrivning 

Granstockar väntar på transport efter avverkningen.

Forststyrelsen köper all virkesdrivning av entreprenörer inom branschen. Forststyrelsen erbjuder entreprenörerna de bästa förhållandena för avverkningsentreprenader i Europa, långa avtal, arbete året om och en arbetsplats som använder den senaste tekniken. 

I långa avtal beaktas ändringar i kostnaderna med indexvillkor och entreprenadpriserna justeras varannan månad. Indexvillkoren beskrivs i detalj i anbudsbegäran. 

Avverkningsentreprenörens och Forststyrelsens uppgifter och skyldigheter samt de aktuella kvalitetskriterierna för avverkningen fastställs i avverkningens servicebeskrivning. För en del av avverkningsmaskinerna krävs striktare krav än basnivån. 

Landtransport av virke 

Forststyrelsen köper all virkestransport av entreprenörer inom branschen.  

Transportservicens och Forststyrelsens uppgifter och skyldigheter samt de aktuella kvalitetskriterierna för landtransporten fastställs i transportens servicebeskrivning. 

Transportbeställningar, lageruppgifter, information om leveransställen. Registret över leveransställen och aktuella kvalitetsuppgifter om virket från olika produktionsanläggningar uppdateras centraliserat.  

Närmare anvisningar som gäller transporterna är tillgängliga i den digitala lärmiljön Ahjo vid behov. 

Skogsvård 

Forststyrelsen Skogsbruk Ab köper alla maskinarbeten som behövs inom skogsbruket samt merparten av planteringsarbetet och plantskogsskötsel av serviceleverantörer. De viktigaste entreprenadtyperna är markarbeten, iståndsättningsdikning, gödsling, plantering och arbeten med röjningssåg. I långa avtal beaktas ändringar i kostnaderna med indexvillkor. Indexvillkoren beskrivs i detalj i anbudsbegäran.   

Forststyrelsens arbetsplatser är i genomsnitt stora, verksamhetsstyrningen är av hög kvalitet och kontinuiteten är god. På så sätt har entreprenören goda möjligheter att utföra entreprenaderna kostnadseffektivt. 

Byggande och underhåll av vägar 

Vi underhåller och bygger vägar planmässigt enligt var vi idkar skogsbruk. Byggandet och underhållet av vägar styrs av vägnätsplanen.  

Väghållningsarbetena sköts av regionala entreprenörer så att en regional entreprenör i regel svarar för all väghållning inom sitt avtalsområde. Ofta innebär det att entreprenören bildar ett nätverk tillsammans med andra entreprenörer.  

Arbetssäsongen för vägbygge och -underhåll pågår i allmänhet cirka 2–8 månader, eftersom vintern sätter stopp för entreprenader året om. En stor del av entreprenörerna arbetar också för andra uppdragsgivare. 

I väghållningsarbetet behövs många typer av utrustning, såsom grävmaskiner, hjullastare, bandschaktare, väghyvlar, grusbilar, krossanläggningar, maskiner som röjer vägkanterna, vägsladdar och vältar. 

I norra Finland, där nätverket av skogsbilvägar är glesare, drivs en stor del av virket när det finns vintervägar. I norr ger arbetet med att anlägga och kyla vintervägar entreprenörerna arbetstillfällen också under vintermånaderna. 

Övrig upphandling 

Skogsbruk Ab upphandlar också till exempel: 

  • Laserskanning 
  • Gödslingsmedel 
  • Plantor och frön 
  • Bekämpningsmedel mot rotticka 
  • Presenningar för att täcka högar av energived 
  • Arbetskläder 
  • Andra varor 

Kontaktuppgifter

Resursteamet svarar för all upphandling av entreprenörstjänster.

Sonja Päivinen

Resurschef

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
Satamakatu 3
87100 Kajana

Puh. +358408205950

Pekka A Häkkinen

Upphandlingsexpert

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Joona Jaakkola

Suunnittelija

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
Kauppatie 19 – 21
93400 Taivalkoski

Pertti Sarajärvi

Upphandlingsexpert

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
Samperintie 32
98800 Savukoski

Hos oss svarar kundrelationsdirektören och de regionala upphandlingscheferna för entreprenader som gäller virkesdrivning och landsvägstransport.

Pasi Korteniemi

Direktör för kundrelationer

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
Vankanlähde 7
13100 Tavastehus

Puh. +358405716420

Sami Hakala

Upphandlingschef

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
Puistokatu 29
70110 Kuopio

Puh. +358401544076

Juha Pyhäjärvi

Upphandlingschef

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
Ounasjoentie 6
96200 Rovaniemi

Puh. +358400393781

Vesa Härkönen

Upphandlingschef

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
Satamakatu 3
87100 Kajana

Puh. +358400291988

Skogsvårdsdirektören och de regionala skogsvårdscheferna svarar för entreprenader som gäller markarbeten, iståndsättningsdikning, gödsling, vägbyggen och skogsvårdsarbeten.

Heikki Savolainen

Skogsvårdsdirektör

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
Kauppakatu 32
40100 Jyväskylä

Puh. +358400234976

Tanja Oksala

Skogsvårdschef

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
Kauppakatu 32
40100 Jyväskylä

Puh. +358408406009

Olli Lipponen

Skogsvårdschef

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
Ounasjoentie 6
96200 Rovaniemi

Puh. +358407384408

Tarmo Myllymäki

Skogsvårdschef

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
Veteraanikatu 9
90130 Uleåborg

Puh. +358400587375