Vattenområden som förvaltas av Forststyrelsen

Forststyrelsen förvaltar cirka 610 000 hektar vattenområden i sjöar och cirka 2,8 miljoner hektar havsområden, det vill säga mer än hälften av Finlands territorialvatten.

Med tanke på användningen av vattenområdena är det av betydelse om vattenområdet är allmänt vattenområde eller privat vatten. De allmänna vattenområdena jämte bottnarna är finska statens egendom med undantag av vattenområdena i landskapet Åland. De är landskapets egendom. Med några undantag förvaltar Forststyrelsen alla allmänna vattenområden som hör till Fastlandsfinland.

De allmänna vattenområdena ligger i Finlands territorialvattenzon och i de stora insjöfjärdarna. Stora insjöfjärdar är fjärdar som är minst åtta kilometer långa och breda. I allmänna vattenområden kan det också finnas små öar.

Forststyrelsens roll i vattenområdena

Forststyrelsens roll i de allmänna vattenområdena är att sköta ägarens uppgifter i fastighetsärenden. Vi utreder till exempel vattenområdenas lämplighet för vattenbruk, vindkraftsparker eller för att lyfta stenmaterial från botten. I detta arbete är resultaten av vår kartläggning av undervattensnaturen centrala. Som områdenas förvaltare utövar vi också jakt- och fiskeövervakning i de allmänna vattenområdena, samt beviljar tillstånd för fiske med laxryssjor i de allmänna vattenområdena i havet. I övrigt är det i regel fritt att fiska och jaga där.  Vi ansvarar även för skyddet av vattenområden.

Forststyrelsen förvaltar dessutom privata vatten samt andelar i vattenområden som ägs av privata delägarlag i insjöar och havsområden. De omfattas av samma lagstiftning som vattenområden som ägs av enskilda personer eller sammanslutningar. I de privata vatten som vi förvaltar finns rekreationsfiskeområden och även där ansvarar vi för skyddet av våra vattenområden.

Vi gör kartläggningar av havs- och insjönaturen i stor omfattning i vattenområdena, också delvis utanför de vattenområden som vi förvaltar. Resultaten av våra kartläggningar utnyttjas i placeringsplaneringen av olika verksamheter, såsom vindkraft och vattenbruk, och även till exempel i fastställandet av myndigheternas tillståndsvillkor i havsområdet.

I många olika naturskyddsområden ingår vatten. Fem nationalparker har inrättats i havsområden: Östra Finska vikens, Ekenäs skärgårds, Skärgårdshavets, Bottenhavets och Bottenvikens nationalparker. En del av vattnet som ägs av staten inom gränserna för Skärgårdshavets och Bottenvikens nationalparker är allmänt vatten.

Forststyrelsen förvaltar inga vattenområden i den ekonomiska zonen och deltar således inte i förvaltningen av den ekonomiska zonen.  Dock kan Fortstyrelsen till exempel hjälpa arbets- och näringsministeriet som sakkunnig i vindkraftsfrågor i områden som hör till den ekonomiska zonen.

Havsområdets zoner

I havsområdet finns den ekonomiska zonen och territorialvattnen, som vidare delas in i inre och yttre territorialvattnen. De yttre territorialvattnen kallas också territorialhavet. Vilken zon havsområdet ingår i avgör delvis vad man får göra i zonen, och även vilken instans som förvaltar området.

Zonerna i Finlands havsområde och havsområdet som förvaltas av Forststyrelsen.
Zonerna i Finlands havsområde och havsområdet som förvaltas av Forststyrelsen.

Den inre gränsen för de inre territorialvattnen sträcker sig ända till fastlandets strand och den yttre gränsen utgörs av en baslinje som ritats genom baspunkterna. Baspunkterna finns på de yttersta platserna i terrängen, antingen på fastlandet, på öar, på klippor eller på skär.

En betydande del av de inre territorialvattnen nära kusten är privata vatten som ofta förvaltas av delägarlag. I yttre delen av denna zon finns många vattenområden som helt förvaltas av Forststyrelsen.

De yttre territorialvattnen, dvs. territorialhavet, ligger mellan den ekonomiska zonen och de inre territorialvattnen. De yttre territorialvattnen sträcker sig 12 sjömil från den baslinje som bildas av de inre territorialvattnens yttre gräns, om det inte är nödvändigt att avvika från regeln på grund av att vattenområdet är smalt.  Största delen av de yttre territorialvattnen förvaltas av Forststyrelsen.

Utanför de yttre territorialvattnen, dvs. territorialhavet, finns den ekonomiska zonen. Finlands ekonomiska zon omfattar det havsområde som ligger omedelbart utanför Finlands territorialvatten och som avgränsas i enlighet med Finlands överenskommelser med främmande stater och vars yttre gräns anges genom förordning av statsrådet.

Finlands territorialsuveränitet begränsas till territorialhavets yttre gräns, även om Finland har fullständiga rättigheter till naturtillgångarna och jurisdiktion i den ekonomiska zonen. Till andra länders rättigheter i den ekonomiska zonen hör frihet till sjöfart och överflygning, frihet att lägga ut undervattenskablar och rörledningar, samt frihet att använda havet på annat sätt enligt internationell rätt som har samband med dessa friheter och som är förenligt med bestämmelserna i Förenta nationernas havsrättskonvention. Att utnyttja Finlands ekonomiska zon ekonomiskt förutsätter statsrådets samtycke (principbeslut).

På Finlands territorialvatten tillämpas Finlands nationella lagstiftning, men bl.a. fartyg från andra länder har rätt till oskyldig transit på territorialhavet.

De allmänna vattenområdena förvataltade av Forststyrelsen

Mer information om vårt arbete i vattenområdena