Planeringen av markanvändningen är samarbete

Forststyrelsen sköter statens mark- och vattenområden, som täcker cirka en tredjedel av Finlands totala areal. 

Statens mark- och vattenområden är föremål för användningsbehov och önskemål av många olika slag. En viktig uppgift för Forststyrelsen är att samordna dessa behov och önskemål. Det gör vi med hjälp av en omsorgsfull planeringsprocess i flera faser. Planeringen av markanvändningen gör vi i samarbete med intressentgrupperna, vilket har lett till att vi ofta talar om samplanering. 

Geografisk information som ett verktyg i planeringen av markanvändningen

Geografiska informationssystemet Uljas

Uljas är Forststyrelsens paket med geografiska informationssystem, som inkluderar sex olika delsystem för olika ändamål.

Bekanta dig med de geografiska informationssystemen.

Planeringen av markanvändningen i statens markområden grundar sig på exakt geografisk information. Vi använder flera geografiska informationssystem till att upprätthålla aktuell information om naturresurser, statens mark- och vattenegendom, den byggda egendomen, uppgjorda åtgärdsplaner och vidtagna åtgärder. 

Forststyrelsens egen planering av markanvändningen utgår från de riktlinjer som de riksomfattande och regionala markanvändningsplanerna, såsom landskapsplanerna, ger. Mest omfattande av Forststyrelsens egen planering är naturresursplanerna och den därtill hörande områdesekologiska planeringen. Utgående från dessa preciseras planeringen på olika nivåer ända fram till detaljerad åtgärdsplanering.  

Nivåer och verktyg för planeringen av områdesanvändningen