Planering av skötsel och användning av skyddsområden

Vi preciserar naturresursplanen genom att göra upp skötsel- och användningsplaner för enskilda specialområden, såsom nationalparker, strövområden och Naturaområden. Dessa planer sträcker sig 10–15 år framåt i tiden och vi gör upp dem när lagstiftningen så kräver, men också vid behov.  

Med hjälp av skötsel- och användningsplanerna samordnar vi målen för naturvården, rekreationen och den övriga användningen. Vi gör upp också dessa planer i samarbete med intressentgrupperna. 

I planerna analyserar vi utifrån grundläggande information 

  • nuläget i området 
  • de viktigaste värderingarna 
  • den framtida utvecklingen och hoten 
  • målen för skötseln och användningen 

I planen bedömer vi också vilka resurser som genomförandet kräver samt miljökonsekvenserna. Det är Forststyrelsens Naturtjänster som ansvarar för att göra upp planerna. 

Påverka planeringen av områdena 

Under hela planeringsprocessen har intressentgrupper och medborgare möjlighet att inverka på planeringen. 

Du kan bekanta dig med skötsel- och vårdplanerna under beredning på Forststyrelsens webbplats samt under möten för allmänheten. 

Du kan skicka respons direkt till planeraren per e-post eller per brev. Kontaktuppgifter och närmare anvisningar hittar du i samband med varje enskild plan. 

Ändringar med anledning av respons och utlåtanden behandlas, planen färdigställs och skickas till Forststyrelsen för godkännande och vid behov till miljöministeriet för fastställelse. De planutkast som skickats för fastställelse finns också på webbplatsen. 

Mera information