Suojelualueiden hoidon ja käytön suunnittelu

Luonnonvarasuunnittelua tarkennetaan tekemällä yksittäisille erityisalueille, kuten kansallispuistoille, retkeilyalueille ja Natura 2000 -alueille, hoito- ja käyttösuunnitelmia. Näitä 10–15 vuoden ajanjaksolle ulottuvia suunnitelmia tehdään lainsäädännön edellyttämänä, mutta myös tarpeen niin vaatiessa.  

Hoito- ja käyttösuunnitelmien avulla sovitetaan yhteen luonnonsuojelun, virkistyskäytön ja muun käytön tavoitteita. Myös ne tehdään yhdessä sidosryhmien kanssa. 

Suunnitelmissa analysoidaan perustietojen pohjalta 

  • alueen nykytila 
  • tärkeimmät arvot 
  • tuleva kehitys ja uhkatekijät 
  • hoidon ja käytön tavoitteet 

Suunnitelmassa arvioidaan myös toteutuksen vaatimat resurssit ja ympäristövaikutukset. Suunnitelmien laadinnasta vastaa Metsähallituksen Luontopalvelut. 

Vaikuta suojelualueiden suunnitteluun 

Koko suunnitteluprosessin ajan sidosryhmillä ja kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmaan. 

Valmisteilla oleviin hoito- ja käyttösuunnitelmiin voi tutustua Metsähallituksen verkkosivuilla sekä yleisötilaisuuksissa. 

Palautetta voi lähettää suunnittelijalle sähköpostitse tai kirjeitse. Yhteystiedot ja tarkemmat ohjeet löytyvät kunkin suunnitelman kohdalta. 

Palautteiden ja lausuntojen aiheuttamat muutokset käsitellään, suunnitelma viimeistellään ja lähetetään Metsähallituksen hyväksyttäväksi sekä tarvittaessa ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Vahvistettavana olevat suunnitelmaluonnokset ovat myös nähtävillä verkkosivuilla. 

Lisätietoa