Tolpanvaaran laajennus tuulivoimahanke

Metsähallitus on jättänyt kaavoitusaloitteen Tolpanvaaran laajennus tuulivoimahankkeesta Pudasjärven kaupungille. Tolpanvaaran laajennus sijoittuu olemassa olevan Tolpanvaaran tuulivoimapuiston itä- ja länsipuolelle, noin 30 km Pudasjärven keskustasta kaakkoon.

Pudasjärvi, Tolpanvaaran laajennus, 13-24 voimalaa, teho yhteensä 90-200 MW, arvioitu käyttöönotto 2030-2032

Nykyisen Tolpanvaaran tuulivoimapuiston itä- ja länsipuolelle on alustavien suunnitelmien mukaan mahdollista sijoittaa enintään 24 uutta tuulivoimalaa, joiden yksikköteho olisi 6–10 MW.

Mahdollinen hankealue sijaitsee Pudasjärven keskustasta noin 30 km kaakkoon, Näljängäntien pohjoispuolella. Alue on tunnistettu Pohjois-Pohjanmaan liiton Tuuli-hankkeessa sekä Pudasjärven kaupungin tuulivoimaselvityksessä potentiaaliseksi tuulivoimaloiden alueeksi.

Alustavan kaava-alueen koko on noin 5 000 hehtaaria, josta voimalasijoittelulle soveltuvaa aluetta on noin 3 000 hehtaaria. Alustava kaava-alue kattaa arvioidun 40 dB:n alueen Pudasjärven tuulivoimaohjelman mukaisesti. Hankealue ja voimalamäärät elävät läpi hankekehityksen, ja on mahdollista, että hanke pienenee YVA:n ja kaavoituksen aikana, Metsähallituksen projektipäällikkö Kasper Åman kertoo.

– Hankkeen sijainti jo rakennetun tuulivoimapuiston vieressä on yhteisvaikutusten kannalta otollinen/edullinen. Olemme tehneet jo ennakoivasti näkemäalueselvityksiä ja valokuvasovitteita Tolpanvaaran laajennuksen maisemavaikutusten selvittämiseksi. Vaikka hanke sijoittuu jo rakennetun tuulivoimapuiston viereen, toteutamme kattavat selvitykset hankkeen edetessä, Åman kertoo.

Hankealue sijaitsee poronhoitoalueella, Pintamon paliskunnan alueilla. Metsähallituksen hankekehityksessä tullaan tekemään kattavasti selvityksiä, joissa huomioidaan mm. hankkeiden vaikutukset poronhoitoon sekä maisemavaikutukset. Myös YVA:n yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota mm. eri hankkeiden yhteisvaikutuksiin, ympäristöön, luontoon, linnustoon ja eläimistöön sekä hankkeiden vaikutuksiin ihmisten elinoloihin.

Ehdotetun kaava-alueen yhteyteen sijoittuu myös muutamia yksityisten maanomistajien maa-alueita. Neuvottelemme mielellämme yksityisten kiinteistöjen maanomistajien kanssa ja tulemme olemaan yhteydessä maanomistajiin alustavalta kaava-alueelta.

Kaavaprosessin rinnalla hankealueella tehdään myös kattavat tuulimittaukset ja selvitetään hankealueen ulkopuolisen sähkönsiirron toteutusvaihtoehdot.

Kaavoituksen lopullinen aluerajaus, tuulivoimaloiden sijoittelualueet kaava-alueen sisällä, tuulivoimaloiden lopullinen lukumäärä ja sähköverkkoon liittämiseen tarvittava voimajohtoreitti tarkentuvat kaavaprosessin aikana.

Aikataulu

Jos kaikki etenee suunnitellusti, tuulivoimapuistojen osayleiskaavat voitaisiin hyväksyä vuoden 2027 aikana, jonka jälkeen tuulivoimaloille haettaisiin rakennusluvat. Tuulipuistojen rakentaminen voisi tällöin alkaa vuosien 2028–2030 aikana, jolloin tuulivoimapuistot voitaisiin ottaa käyttöön arviolta vuosina 2030–2033.

2024 Kaavoitusaloite 2025 YVA-ohjelma OAS nähtävillä 2025 Luontoselvitykset 2026 Kaavaluonnos nähtävillä 2027 YVA-selostus ja kaavaehdotus nähtävillä 2028 Rakennusluvat ja hankkeen viimeistely Aikaisintaan 2028-2033 Rakentaminen ja sähköntuotannon aloitus

Metsähallitus ei tule itse rakentamaan tuulivoimapuistoja, vaan myy hankkeiden rakentamisoikeudet myöhemmin päätettäville tuulivoimatoimijoille. Metsähallitus jää alueiden maanomistajaksi ja vuokranantajaksi.

Haluatko antaa meille palautetta?

Voit olla yhteydessä joko suoraan hankekehittäjään, jonka yhteystiedot löytyvät alta tai voit lähettää palautetta palaute-lomakkeella. Jos haluat vastauksen, muistathan jättää myös yhteystietosi.

Yhteystiedot

Kasper Åman

Projektipäällikkö

Kiinteistökehitys
Metsähallitus
Veteraanikatu 9
90130 Oulu

Puh. +358406215871