Metsähallituksen Itämerihaasteen toimenpideohjelma 2019–2023

Metsähallitus on mukana Itämerihaaste-verkostoaloitteessa, joka kutsuu organisaatiot sitoutumaan Itämeren suojeluun ja tekemään oman Itämeri-toimenpideohjelmansa sekä toteuttamaan sitä.

Lisää yhteistyötä Baltic Sea Action Groupin kanssa

Toimenpideohjelmaa täydentää uusi sitomus: Metsähallituksen Luontopalvelut tarjoaa Baltic Sea Action Groupille osaamistaan uusien merellisten suojelukohteiden tunnistamisessa ja suojeluun liittyvien rajoitusten suunnittelussa.

Lue lisää tiedotteesta (16.9.2022).

Metsähallitus osallistuu Itämerihaasteeseen yhteensä viidellä linjauksella, jotka toteuttavat vastuullisuusohjelman eri teemoja.

Toimenpiteisiin sisältyy niin konkreettisia kunnostustöitä kuin ohjeistusta ja valvontaa.

Toimenpiteet eivät rajoitu pelkästään Itämeren ranta-alueille, vaan kiinnitämme huomiota myös valuma-alueen vesistöjen kuntoon.

1. Kunnostamme arvokkaita luontokohteita

Kunnostamme merenlahtia ja jokia sekä kartoitamme vedenalaisen luonnon tilaa kehittääksemme suojelua ja minimoidaksemme toimintamme negatiivisia vaikutuksia.

Toimenpiteet

 • Kunnostamme arvokkaita merenlahtia mm. Hangon Täktominlahden sekä kaksi fladaa Merenkurkussa ja selvitämme mahdollisuuksia uusien merenlahtien kunnostukseen.
 • Parannamme yhdessä kumppaneidemme kanssa kolmen Itämereen laskevan joen (Mustionjoki, Kiskonjoki ja Isojoki) tilaa valuma-alue- ja virtavesikunnostuksin sekä kalojen vaellusmahdollisuuksia kunnostamalla.
 • Turvaamme vaelluskalakantojen elinolosuhteita aktiivisella kalastuksensäätelyllä ja käytön- ja hoidon suunnittelulla siten, että 1) Meriharjuskantojen taantuminen saadaan pysäytettyä ja kantoja palautettua esiintymisalueille, ja 2) Meritaimenkantojen tilaa parannetaan kannanhoitosuunnitelmilla ja kalastuksensäätelyllä.
 • Kartoitamme vuosittain satoja hehtaareja vedenalaista luontoa, jotta voimme paremmin suojella arvokkaita lajeja- ja luontotyyppejä sekä kohdistaa toimenpiteitä sinne missä negatiiviset vaikutukset minimoidaan.

2. Vähennämme Itämeren ravinnekuormitusta

Luomme menetelmän valuma-alueiden suunnitteluun, parannamme suojavyöhykkeitä sekä osallistumme vesistökuormituksen seurantaverkostoon. Huolehdimme myös omien kiinteistöjemme vesistökuormituksen vähentämisestä ja henkilökunnan koulutuksesta.

Valuma-alueilla parannamme vesistöjen tilaa ja luonnon monimuotoisuutta, kunnostamme suojelusoita sekä pyrimme mahdollisimman nopeaan metsän uudistumiseen.

Toimenpiteet

 • Luomme uuden, kaikkien vastuualueiden yhteisen valuma-aluetasoisen suunnittelumenetelmän.
 • Käytämme talouskäytössä olevien monikäyttömetsien toimenpiteissä vaihtelevan levyisiä suojavyöhykkeitä vakiintuneesti vesistöjen lähettyvillä kiintoaine- ja ravinnepäästöjen minimoimiseksi.
 • Pyrimme uudistushakkuun jälkeen mahdollisimman nopeaan metsän uudistumiseen, jolloin huuhtoutumisaika minimoituu. Käytämme kevyintä mahdollista maanmuokkausmenetelmää, jolla varmistetaan taimettuminen.
 • Olemme mukana metsätalouden vesistökuormituksen seurantaverkostossa, jonka tavoitteena on mitata valuntaa ja seurata vedenlaatua sekä metsätalouskäytössä olevilla että luonnontilaisilla valuma-alueilla ympäri Suomen. Mittaamme myös soiden ennallistamisen vaikutusta veden laatuun valtakunnallisessa Metsähallituksen perustamassa seurantakoeverkostossa. Seuraamme tuloksia ja käytämme niitä vesiensuojelun laadun parantamiseksi ja menetelmien kehittämiseksi.
 • Selvitämme Metsähallituksen Itämeren rannalla olevien kiinteistöjen pistekuormitukset (rantasaunat, rakennukset, huussit) ja teemme suunnitelman pistekuormitusten minimoimiseksi ja vähennämme kuormitusta suunnitelman mukaan.
 • Kaikki Metsähallitus Metsätalous Oy:n suunnittelijat ja toteutusta ohjaavat urakoitsijat (yhteensä n. 250 henkilöä) suorittavat sähköisen vesiensuojelukurssin ja turvemaiden metsätalouskurssin. Virtavesien inventoinnista ja kunnostuksesta järjestetään koulutus kolme kertaa vuodessa. Luontopalvelut kouluttaa noin 30 henkilöä vuosittain vesiensuojelu- ja kunnostustöihin.
 • Johdamme vesiä talouskäytössä olevien monikäyttömetsien kunnostusojituksilta kuivuneille suojelusoille vesiensuojelun ja monimuotoisuuden parantamiseksi.
 • Suosimme luontaista uudistamista turvemailla. Suosimme tuhkalannoitusta. Heikkotuottoisilla turvemailla uudistamme ilman maanmuokkausta ja kunnostusojitusta. Parannamme vesien tilaa valtakunnallisten vesienhoitosuunnitelmien mukaisesti. Ojien kunnostuksen hyödyt ja haitat (esim. ravinnepäästöt) punnitsemme aina tarkasti ennen kunnostusojitussuunnitelman laatimista.

3. Kehitämme valtion merenkäytön suunnittelua

Selkeytämme toimintaamme valtion merialueilla, niin että niitä käsitellään yhtenä kokonaisuutena. Tuemme myös kotimaisen erä- ja kalatalouden kehittämistä ja parannamme yrittäjyyden ja virkistyskäytön edellytyksiä rannikko- ja saaristoalueilla.

Toimenpiteet

 • Selkeytämme ja vahvistamme roolejamme merialueilla niin, että valtion merialueita hoidetaan, käytetään ja suojellaan yhtenä kokonaisuutena. Osallistumme entistä isommassa roolissa merialuesuunnitteluun. Tavoitteenamme on, että ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta hyödyllinen tuulivoima ja kotimainen kalankasvatus voidaan sijoittaa merialuesuunnittelun kautta Itämerelle niin, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän negatiivisia vaikutuksia merelle.
 • Parannamme erätalouden yrittäjyyden, saaristolaiskulttuurin ja harrastuskäytön edellytyksiä. Osallistumme aktiivisesti uusien kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitteluun ja kestävän vesialueiden käytön edistämiseen (mm. kaupallinen kalastus ja kalastusmatkailu). Kalastus- ja metsästysjärjestelyillä ja luvituksella edistetään erätalouteen liittyvää yritystoimintaa ja virkistyskäyttöä.
 • Olemme kumppanina vesiviljelyn tutkimushankkeissa ja valmistaudumme ottamaan käyttöön uudet tutkimustulokset ja niistä mahdollisesti syntyvät toimintasuositukset vesiviljelylle. Haluamme olla ilmastoystävällisen ja terveellisen ruuantuotannon mahdollistaja Itämeren hyvä tila huomioiden.

4. Ohjaamme Metsähallituksen hankintoja ilmastoystävällisiksi

Hankintaohjeistojen päivityksen lisäksi vähennämme muovin käyttöä toimitiloissamme kautta linjan ja suosimme lähiruokaa, biopolttoaineita sekä myrkyttömiä maaleja. Lisäksi kierrätämme ja vähennämme jätettä kaikessa toiminnassamme.

Toimenpiteet

 • Laadimme vastuullisen hankinnan ohjeistuksen palvelujen ja tavaran toimittajille ja niiden alihankkijoille.
 • Laadimme toimitilakonseptin, jossa ohjeistetaan, että isoissa hankinnoissa, kuten uusien toimistotilojen sisustamisessa, käytetään mahdollisimman vähän muovia. Muovin käyttöä vähennetään muutenkin.
 • Tarjoamme tilaisuuksissamme mahdollisuuksien mukaan lähiruokaa kasvispainotuksella ja suosimme kotimaista kalaa ja riistaa.
 • Siirrymme myrkyttömiin veneiden pohjamaaleihin ja veneiden ympäristöystävällisiin polttoaineisiin.
 • Minimoimme jätteiden syntymisen ja kierrätämme.

5. Kehitämme vastuullista toimintaa yhdessä kumppaneidemme ja sidosryhmiemme kanssa

Sitoutamme myös yhteistyökumppanimme ja sidosryhmämme vastuulliseen toimintaan ja autamme heitä kehittämään toimintaansa ilmastoystävällisemmäksi.

Toimenpiteet

 • Lisäämme yhteistyö- ja vuokrasopimuspohjiimme kohdan, johon mietimme yhdessä toimijan kanssa, miten toiminta olisi ilmastoviisasta.

Itämerihaaste – Metsähallituksen toimenpideohjelma 2019-2023, pdf

Lue lisää Itämerihaasteesta