Aurinkovoima

Aurinkovoiman avulla tasapainotetaan Suomen sähköntuotantoa aurinko- ja tuulivoiman tuotannon painottuessa eri aikoihin. Aurinkovoimatoiminta tukee Suomen tavoitteita energiaomavaraisuuden lisäämiseksi ja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä, minkä eteen myös Metsähallitus tekee työtä. Tavoitteenamme on moninkertaistaa uusiutuvan energian tuotanto valtion alueilla vuoteen 2030 mennessä.

Aurinkovoimalla tuotetaan päästötöntä ja ympäristövaikutuksiltaan vähäistä sähköä erityisesti kevät- ja kesäaikaan, mutta aurinkovoima tuottaa sähköä myös talvella. Suurinta auringon säteily on rannikkoalueilla ja Etelä-Suomessa. Teollisen kokoluokan aurinkovoimapuistoja kehitetään kuitenkin myös pohjoisemmilla alueilla ja sisämaassa. Aurinkovoimasta saadaan kannattavampaa rakentamalla aurinkovoimaa tuulivoiman yhteyteen tuuli- ja aurinkovoiman hybridipuistoiksi, joissa sähköä tuotetaan tasaisesti ympäri vuoden.

Metsähallituksen toiminta aurinkovoimahankkeissa

Vuokraamme maa-alueita aurinkovoimahankkeita varten ja toimimme aurinkovoima-, sekä aurinko- ja tuulivoiman hybridihankkeissa hankekehittäjänä. Aurinkovoimatoimintaamme ohjaa vastuullisuus. Pyrimme ohjaamaan aurinkovoiman jo ennestään ihmisen muokkaamaan ympäristöön, kuten entisille turvetuotantoalueille.

Teemme alueiden valinnan yhteydessä selvityksiä, joissa otamme huomioon mm. alueen luontoarvot ja hankkeiden hyväksyttävyyden, sekä pyrimme yhteensovittamaan alueiden maankäyttöä toimivaksi ratkaisuksi eri näkökohdat huomioiden.

Aurinkovoiman vuokraus- ja hankekehitystoiminta on meillä osa lakisääteistä kiinteistökehitystoimialaa. Samoin kuin tuulivoimassa, myymme aurinkovoimapuiston hankeoikeudet ennen rakennusvaiheen alkamista, emmekä täten toimi hankkeen rakentajana tai sähköntuottajana.

Aurinkovoima-alueiden vuokraaminen hankekehittäjille

Vuokraamme alueita myös aurinkovoimahankkeita varten. Ennen aurinkovoimahankkeen luvituksen aloittamista valtion alueilla, toimijalla tulee olla alueesta voimassa oleva sopimus Metsähallituksen kanssa. 

Vuokraamme aurinkovoimakehittämiseen ainoastaan liiketoimintakäytössä olevia alueita. Aurinkovoimarakentamista ei voi suunnitella luonnonsuojelualueille, kansallispuistoihin eikä suojeluun varatuille valtion alueille. 

Aluetiedustelu

Aluetiedustelu tulee tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ottamalla yhteyttä Tuulivoima-yksikköömme. Hankekehittäjä tekee esityksen aurinkovoimakäyttöön varattavista Metsähallituksen hallinnoimista alueista sähköpostitse alueiden vuokraustiimin asiantuntijoille. 

Pipsa Malinen

Tuulivoima-asiantuntija

Kiinteistökehitys
Metsähallitus
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Puh. +358401929338

Metsähallitukselle tulee toimittaa ainakin:

  1. Tärkeimmät tiedot hankkeesta.
  2. Hankealueen rajaus ja esitys varattavasta alueesta shp-tiedostona
  3. Hankealueella solmittujen maanvuokrasopimusten tilanne
  4. Hankkeen alustava aikataulu

Aurinkovoima-alueiden esiselvitys- ja varausprosessi on pääosin vastaava kuin tuulivoimahankkeissa. Varaussopimuksen jälkeen tuulivoimahankkeista poiketen aurinkovoima-alueilla neuvotellaan vuokrasopimuksesta, joka poissulkee alueen muun käytön vuokrasopimuksen voimassa ollessa.

Edellytämme sopimuskumppaneiltamme sitoutumista Metsähallituksen kumppanien toimintatapaohjeeseen (Partner Code of Conduct), joka perustuu Metsähallituksen omaan toimintatapaohjeeseen. Kumppanien toimintatapaohje sisältää Metsähallituksen sopimuskumppaneille asettamat vähimmäisvaatimukset, joita näiden tulee liiketoimintaansa koskevien lakien ja määräysten ohella noudattaa sopimussuhteessaan Metsähallituksen kanssa.