Näin toimimme

Käytämme, hoidamme ja suojelemme valtion maa- ja vesialueita kestävästi ja sovitamme yhteen erilaisia omistajan, sidosryhmien ja asiakkaiden odotuksia. Olemme toiminnassamme sitoutuneet edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Agenda 2030) sekä YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevia ohjaavia periaatteita.

Metsähallitus on valtion liikelaitos, joka tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Osana luonnonvarojen kestävää hoitoa ja käyttöä huolehdimme yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden toteutumisesta ottamalla huomioon biologisen monimuotoisuuden suojelun, luonnon virkistyskäytön sekä työllisyyden edistämisen vaatimukset. Lisäksi sovitamme yhteen luonnonvarojen hoidon, käytön ja suojelun saamelaisten kotiseutualueella siten, että turvaamme saamelaisten kulttuurin harjoittamisen edellytykset, sekä poronhoitoalueella siten, että täytämme poronhoitolaissa säädetyt velvoitteet.

Vuosittaiset tavoitteemme hyväksytään eduskunnassa osana valtion budjettia. Tulosohjauksestamme vastaa maa- ja metsätalousministeriö. Julkisia hallintotehtäviä ohjaa myös ympäristöministeriö oman hallinnonalansa asioissa.

Organisaatio

Metsähallituksen organisaatiokaavio.

Vastuullinen liiketoiminta

Harjoitamme liiketoimintaa tytäryhtiöissämme Metsähallitus Metsätalous Oy:ssä, MH-Kivi Oy:ssä ja Siemen Forelia Oy:ssä sekä liikelaitosemoon kuuluvassa Metsähallitus Kiinteistökehityksessä.

Liiketoimintaamme kuuluvat valtion metsien kestävä hoito ja käyttö ja metsäpuiden siementuotanto sekä valtion maa- ja vesialueiden vuokraus-, myynti- ja kehitystoiminta. Luomme monipuolisia liiketoimintamahdollisuuksia valtion alueille ja mahdollistamme fossiilisten raaka- ja polttoaineiden korvaamisen kestävästi tuotetulla puulla ja tuulivoimalla.

Julkiset hallintotehtävät

Hoidamme julkisia hallintotehtäviä Luontopalvelut- ja Eräpalvelut-vastuualueilla. Tehtäviimme kuuluvat lähes kaikkien maamme luonnonsuojelualueiden sekä kymmenien kulttuuriperintökohteiden hoitaminen, useiden uhanalaisten lajien suojelu, maksuttomien peruspalvelujen tuottaminen retkeilijöille, metsästys- ja kalastusmahdollisuuksien tarjoaminen erälupia myöntämällä sekä lupatulojen käyttäminen kestävän eränkäynnin edistämiseen. Lisäksi tehtäviin kuuluu erävalvonta valtion alueilla.

Metsähallituksen tulosohjauksesta vastaa maa- ja metsätalousministeriö. Julkisia hallintotehtäviä ohjaa myös ympäristöministeriö oman hallinnonalansa asioissa.

Konsernitoiminnot

Metsähallituksen konserniyksiköillä on sekä vastuualueiden toimintaa tukeva että strategiaa ja yhteisiä prosesseja ohjaava rooli. Konserniyksiköitämme ovat Henkilöstö, Lakiasiat ja vaatimustenmukaisuus, Talous, Tietohallinto sekä Viestintä- ja vastuullisuus.

Lisätietoa