Metsätalouden urakointi ja hankinnat

Metsähallitus ostaa kaikki puunkorjuutyöt ja puutavaran kuljetuksen sekä merkittävän osan metsänhoito- ja metsänparannustöistään palveluina alan yrittäjiltä. Eri urakointilajeihin voit tutustua tekstin loppupuolella.

Urakoitsija tien perusparannustyömaalla. Kaivinkoneen ovi auki. Aurinkoinen kesäpäivä.

Urakointipalvelujen hankinnassa noudatetaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. Sen pääperiaatteita ovat tasapuolisuus, syrjimättömyys, avoimuus ja suhteellisuus.

Metsätalouden tarjouskilpailut Tarjouspalvelut.fi-sivustolla:

Tarjouspalvelu

Metsähallituksen hankintakilpailut toteutetaan sähköisellä hankintamenettelyllä. Ajankohtaiset tarjouskilpailut löytyvät aina sähköisen hankintailmoituspalvelu HILMA:n kautta sekä Metsähallituksen omasta tarjouspalvelusta.

Siirry Tarjouspalveluun (tarjouspalvelu.fi/metsahallitus)

Siirry Hilmaan (hankintailmoitukset.fi)

Tarjouspalvelu vaatii rekisteröitymisen. Rekisteröitymisessä tarvittavia tietoja ovat mm. y-tunnus sekä sähköpostiosoite. Samalla rekisteröitymisellä pääsee jatkossa tutustumaan kaikkiin Metsähallituksen tarjouspyyntöihin ja liitteisiin.

Metsähallituksen pienhankinnat

Pienhankintoina kilpailutetaan hankintalain mukaisen kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja. Metsähallitus ilmoittaa käynnissä olevista tarjouskilpailuista Tarjouspalveluissa jonne tarjoajat jättävät tarjouksensa sähköisesti.

Voimassa olevia tarjouspyyntöjä voi katsoa ilman tunnuksia: tarjouspyynnön nimi, kuvaus ja tarjouksen määräaika.

Tarjouspalvelu vaatii rekisteröitymisen. Rekisteröitymisessä tarvittavia tietoja ovat mm. y-tunnus sekä sähköpostiosoite. Samalla rekisteröitymisellä pääsee jatkossa tutustumaan kaikkiin Metsähallituksen tarjouspyyntöihin ja liitteisiin.

Siirry Tarjouspalveluun (tarjouspalvelu.fi/metsahallitus)

Urakoitsijoilta ostettavat palvelut

Toimintatapaohjeet

Code of conduct for suppliers -ohjeemme sisältää palvelujen- ja tavarantoimittajille asetetut vastuullisen ja eettisen toiminnan vähimmäisvaatimukset.

Toimintapaohje toimittajille (pdf)

Metsähallituksen yleiset eettisen toiminnan ohjeet:

Metsähallituksen toimintatapaohje (pdf)

Ostamme kaikki puunkorjuutyöt ja puutavaran kuljetuksen sekä merkittävän osan metsänhoito- ja metsänparannustöistä palveluina alan yrittäjiltä. Olemme luotettava urakanantaja, ja meillä on pitkät, ympärivuotiset sopimukset.

Urakointisopimusten pituus on yleensä 1 – 6 vuotta urakointilajista riippuen.

Toimintapolitiikkamme yrittäjä- ja urakointiasioissa on määritelty Metsätalouden urakointistrategiassa.

Kaikille urakointilajeille (puunkorjuu, kuljetus, metsänhoitotyöt sekä tienrakennus ja -kunnostus) olemme laatineet palvelukuvaukset. Niissä määrittelemme Metsähallituksen ja palveluntuottajat tehtävät, palvelun laadulliset kriteerit sekä laadun mittauksen ja laatusanktioiden periaatteet. Kunkin urakointilajin voimassa oleva palvelukuvaus on ko. tarjouspyynnön liitteenä. Palvelukuvaukset löytyvät myös Ahjo-oppimisympäristöstä.

Vuosittain käytävissä kehityskeskusteluissa sovimme urakoitsijan kanssa toiminnan tavoitteet ja niiden mittarit. Edellytämme, että molemmat sitoutuvat yhteisesti sovittuihin määrällisiin ja laadullisiin tavoitteisiin.

Vastuullisuus on meille tärkeää. Lainsäädännön ohella noudatamme Metsähallituksen toimintatapaohjeessa tarkemmin määriteltyjä vastuullisia ja eettisiä toimintaperiaatteita. Edellytämme vastaavaa sitoutumista eettiseen ja vastuulliseen toimintatapaan myös kaikilta toimittajiltamme.

Puunkorjuu

Lähikuljetusta harvennushakkuulla järeässä kuusikossa. Tammikuinen talvipäivä.

Metsähallitus ostaa kaikki puunkorjuutyöt alan yrittäjiltä. Metsähallitus tarjoaa yrittäjille Euroopan parhaat korjuun urakointiolosuhteet, pitkät sopimukset, työtä tasaisesti ympäri vuoden sekä viimeisintä tekniikkaa hyödyntävän työympäristön.

Pitkäaikaisissa sopimuksissa kustannusmuutokset otetaan huomioon indeksiehdolla ja urakointihinnat tarkistetaan kahden kuukauden välein. Indeksiehto on kuvattu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Korjuupalveluntarjoajan ja Metsähallituksen tehtävät ja velvollisuudet sekä käytössä olevat korjuun laatukriteerit on määritelty korjuun palvelukuvauksessa. Osalle korjuukalustoa vaaditaan perustasoa tiukemmat kalustovaatimukset.

Puutavaran maantiekuljetus

Puunkuljetus yúrakoitsijan auto lastaa puita

Metsähallitus ostaa kaikki puutavaran kuljetuspalvelut alan yrittäjiltä.

Kuljetuspalvelun tarjoajan ja Metsähallituksen tehtävät ja velvollisuudet sekä käytössä olevat maantiekuljetuksen laatukriteerit on määritelty autokuljetuksen palvelukuvauksessa.

Kuljetustilaukset, varastotiedot, toimituspaikkatiedot sekä karttatiedot lähetetään sähköisesti yrittäjälle. Toimituspaikkarekisteri ja tehdaskohtaiset, ajantasaiset puutavaran laatutiedot pidetään ajan tasalla keskitetysti.

Sähköisessä Ahjossa oppimisympäristössä kuljetuksen tarkempi ohjeistus on aina tarvittaessa tarkistettavissa.

Metsänhoito

Metsähallitus Metsätalous Oy ostaa kaikki tarvitsemansa metsänhoidon konetyöt sekä valtaosan istutus- ja taimikonhoitotöistä palveluntoimittajilta. Merkittävimmät urakointilajit ovat maanmuokkaus, kunnostusojitus, lannoitus, istutus ja raivaussahatyöt. Pitkäaikaisissa sopimuksissa kustannusmuutokset otetaan huomioon indeksiehdolla. Indeksiehto on kuvattu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. 

Metsähallituksen työmaiden keskikoko on suuri, toiminnan ohjaus korkeatasoista ja jatkuvuus hyvä. Tämä tarjoaa urakoitsijalle hyvät mahdollisuudet kustannustehokkaaseen urakointiin.

Tienrakennus ja -kunnostus

Teitä kunnostetaan ja rakennetaan suunnitelmallisesti sen mukaan, missä metsätalouden toimintaa kulloinkin on. Teiden rakentamista ja kunnossapitoa ohjaa tieverkkosuunnitelma.

Tienpidon töissä on käytössä alueyrittäjyysmalli, jossa alueyrittäjä vastaa pääsääntöisesti kaikista tienpidon töistä sopimusalueellaan. Usein tämä edellyttää yrittäjältä verkostoitumista muiden yrittäjien kanssa.

Tienrakennus ja -kunnostustöissä työkausi kestää yleensä noin 2 – 8 kuukautta, sillä talvi estää ympärivuotisen urakoinnin. Suuri osa yrityksistä tekee töitä muillekin urakanantajille.

Tienpidon töissä tarvitaan monenlaista kalustoa kuten kaivukoneita, pyöräkuormaajia, puskutraktoreita, tiekarhuja, sora-autoja, murskauslaitteita, tienvarsien raivauskoneita, lanoja ja jyriä.

Pohjois-Suomessa, missä metsätieverkosto on harvempi, merkittävä osa puusta korjataan talviteitä hyödyntäen. Pohjoisessa talviteiden perustaminen ja jäädyttäminen tarjoaa urakoitsijoille työmahdollisuuksia myös talvikuukausina.

Muut hankinnat

Metsätalous Oy:n muita hankintoja ovat esimerkiksi:

  • Laserkeilaus
  • Lannoitteet
  • Taimet ja siemenet
  • Juurikäävän torjunta-aineet
  • Energiapuupinojen peitteet
  • Työasut
  • Muu tavarahankinta

Yhteystiedot

Kaikesta urakointipalvelujen hankinnasta vastaa resurssitiimi.

Sonja Päivinen

Resurssipäällikkö

Metsähallitus
Metsätalous Oy
Satamakatu 3
87100 Kajaani

Puh. +358408205950

Pekka A Häkkinen

Hankinnan erityisasiantuntija

Metsähallitus
Metsätalous Oy
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Joona Jaakkola

Hankinnan erityisasiantuntija

Metsähallitus
Metsätalous Oy
Kauppatie 19 – 21
93400 Taivalkoski

Tuomo Leppänen

Hankinnan erityisasiantuntija

Metsähallitus
Metsätalous Oy
Karhukunnaantie 2
93100 Pudasjärvi

Puunkorjuun ja maantiekuljetuksen urakoinnista meillä vastaavat asiakkuusjohtaja ja alueittaiset hankintapäälliköt.

Pasi Korteniemi

Asiakkuusjohtaja

Metsähallitus
Metsätalous Oy
Vankanlähde 7
13100 Hämeenlinna

Puh. +358405716420

Ossi Miettinen

Hankintapäällikkö

Metsähallitus
Metsätalous Oy
Puistokatu 29
70110 Kuopio

Samuli Kokkoniemi

Hankintapäällikkö

Metsähallitus
Metsätalous Oy
Ounasjoentie 6
96200 Rovaniemi

Vesa Härkönen

Hankintapäällikkö

Metsähallitus
Metsätalous Oy
Satamakatu 3
87100 Kajaani

Puh. +358400291988

Maanmuokkauksen, kunnostusojituksen, lannoituksen, tienrakennuksen ja metsänhoitotöiden urakoinnista vastaavat metsänhoitojohtaja ja alueittaiset metsänhoitopäälliköt.

Heikki Savolainen

Metsänhoitojohtaja

Metsähallitus
Metsätalous Oy
Kauppakatu 32
40100 Jyväskylä

Puh. +358400234976

Tanja Oksala

Metsänhoitopäällikkö

Metsähallitus
Metsätalous Oy
Kauppakatu 32
40100 Jyväskylä

Puh. +358408406009

Olli Lipponen

Metsänhoitopäällikkö

Metsähallitus
Metsätalous Oy
Ounasjoentie 6
96200 Rovaniemi

Puh. +358407384408

Tarmo Myllymäki

Metsänhoitopäällikkö

Metsähallitus
Metsätalous Oy
Veteraanikatu 9
90130 Oulu

Puh. +358400587375