Usein kysytyt kysymykset

Miksi Metsähallitus kehittää merituulivoimaa?

Suomen hallitus on asettanut tavoitteeksi luoda maastamme puhtaan energian ja ilmastokädenjäljen edelläkävijän. Valtion maa- ja vesialueiden hallinnoijana Metsähallituksella on tärkeä rooli näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Lisäksi päästöttömän sähkön kysyntä kasvaa, sillä teollisuus, liikenne ja koko moderni yhteiskunta sähköistyvät eli sähkön osuus energian käytöstä kasvaa. Merituulivoimahankkeet ovat suuria ja tuottavat merkittävän määrän päästötöntä sähköä.

Myös Suomen huoltovarmuuden kannalta on tärkeää pyrkiä kohti energiaomavaraisuutta.

Mihin Metsähallitus suunnittelee seuraavia merituulivoimahankkeita?

Suomen läntisen merialueen merialuesuunnitelmaan ja maakuntakaavaan sisältyy merituulivoima-alueita. Tulevien hankkeiden eteneminen riippuu paikallisten kuntien kiinnostuksesta. Hankkeita käynnistetään sitä mukaa, kun asiat etenevät kunnissa.

Miksei paikallinen kunta saa päättää, tuleeko sen edustalle merelle merituulivoimahanke vai ei?

Nimenomaan paikallinen kunta saa päättää sen, koska kunnat vastaavat Suomessa kaavoituksesta, jonka merituulivoimahankkeetkin tarvitsevat.

Missä kaikissa vaiheissa paikallisilla asukkailla on mahdollisuus sanoa näkemyksensä?

Paikallisia näkökulmia kysytään monessakin vaiheessa. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) alussa ja lopussa järjestetään sidosryhmätilaisuudet. Myös kunnan kaavoitusprosessiin liittyy vaikutusmahdollisuuksia. Lisäksi Metsähallitus informoi asukkaita myös paikallisissa yleisötilaisuuksissa.

Mitä hyötyä merituulivoimahankkeesta olisi kunnalle?

Hyödyt ovat monenlaisia. Kun hanketta suunnitellaan, sitä varten tehdään tuulimittauksia. Tuulimittausmastojen tarvitsemat maa-alat vuokrataan maanomistajilta. Rakennusaikana lähialueilta tarvitaan paikallisia palveluja. Kun hanke on valmis ja tuottaa sähköä, hankkeen omistaja voi tarvita paikallisia palveluja.

Valmistumisen jälkeen kunta, jonka alueella tuulivoimahanke on, saa kiinteistöveroa. Kiinteistöveron määrä riippuu voimaloiden rakennuskustannuksista ja kunnan määräämästä veroprosentista. Merituulivoimahankkeet ovat isoja ja voivat maksaa jopa joidenkin miljoonien eurojen kiinteistöverot vuosittain.

Miksi tuulivoimaa ei rakenneta etelään, siis sinne, missä sähköä tarvitaan?

Tuulivoimalat rakennetaan sinne, missä tuulee. Lisäksi yhä useammin rakentamiseen vaikuttavat maankäytölliset rajoitteet ja kunnan tahtotila. Tulevaisuudessa merituulivoima tulee yleistymään, koska merellä on tilaa rakentaa kauemmas asutuksesta.

Mikä Metsähallituksen rooli on näissä hankkeissa?

Metsähallitus käynnistää hankkeen ja myy sitten hankeoikeudet ja alueen vuokrausoikeuden kansainvälisessä kilpailutuksessa.

Miksi Metsähallitus ei itse rakenna tuulivoimaloita ja tuota sähköä?

Nämä eivät kuulu Metsähallituksen tehtäväkenttään. Metsähallituksen tehtävistä on säädetty laissa.

Millä perusteella Metsähallitus valitsee kumppanit merituulivoimahankkeisiin?

Kumppanilta edellytetään kykyä, osaamista ja halua kehittää hanketta yhdessä Metsähallituksen kanssa. Kumppanilla täytyy olla merituulivoiman osaamista ja resurssit hankkia ison hankkeen rahoitus. Kumppani tarvitsee myös projektiosaamista ja sähkömarkkinoiden tuntemusta. Myös tarjottujen kaupallisten ehtojen pitää olla kilpailukykyiset.

Lisäksi näissäkin hankkeissa, kuten kaikissa suurissa kansainvälisissä projekteissa, edellytetään kumppanilta kunnianhimoista vastuullisuusohjelmaa ja näyttöä vastuullisista liiketoimintakäytännöistä.  

Miten Metsähallitus etsii kumppaniyrityksiä?

Metsähallitus järjestää hankkeista kansainväliset kilpailutukset. Ensin kiinnostuneita tahoja informoidaan tulevista hankkeista. Sitten nämä jättävät alustavat tarjoukset, joiden perusteella valitaan jatkoon pääsevät tahot, joista valitaan parhaimmat loppuneuvotteluihin. Neuvottelujen tulosten perusteella valitaan kumppani.

Kuinka merituulivoimaloiden ympäristöasiat selvitetään?

Maalla ja merellä kootaan tietoa ja teetetään kaloja, linnustoa ja kasvistoa koskevia luontoselvityksiä. Ne käsitellään ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä, jonka kuluessa varmistetaan, että kaikki ympäristövaikutukset tulevat arvioiduiksi ja kaikki mahdollinen tehdään niiden minimoimiseksi. Vesiluvassa saadaan vesialueen käyttöä koskevat vaatimukset ja tarkkailuvelvoitteet.