Kestävän matkailun periaatteet kansallispuistoissa, luonto- ja historiakohteissa sekä maailmanperintökohteissa

Kansallispuistoilla ja muilla suojelualueilla on suuri merkitys matkailun vetovoimatekijöinä. Suojelualueiden hyödyntäminen matkailussa on mahdollista, kun se yhteistyössä sovitetaan yhteen suojelutavoitteiden kanssa. Metsähallituksen luontopalveluilla ja UNESCOn maailmanperintökohteilla Suomessa on yhteiset kestävän matkailun periaatteet, jotka otetaan huomioon kaikessa omassa toiminnassa sekä yhteistoiminnassa matkailuyrittäjien kanssa.

Kuvakaappaus verkkosivustosta Kestävä matkailu suojelualueilla. Opas Metsähallituksen matkailukumppaneille.

1 Tuemme kohteiden arvojen säilymistä ja edistämme niiden suojelua

 • Luonto- ja kulttuuriarvot ovat tärkeä matkan syy.
 • Kerromme kävijöille kohteen arvoista ja niidne suojelusta ja kannustamme heitä toimimaan vastuullisesti.
 • Kehitämme palveluja ja ohjaamme käyttöä kysynnän ja kohteen luonteen mukaan.
 • Käytämme pääsääntöisesti valmiita kulkureittejä ja olemassa olevaa palveluvarustusta.
 • Rakentamisessa otamme huomioon myös paikalliset luonto- ja kulttuuriarvot.
 • Matkailu ei vaaranna kohteen luonto- ja kulttuuriarvoja, ja haitallisia vaikutuksia ehkäisemme ennakoivasti.

2 Minimoimme ympäristön kuormitusta

 • Edistämme mahdollisuuksia matkustaa kohteelle julkisin kulkuvälinein ja vähäpäästöisesti.
 • Kasvatamme viipymää matkailualueella.
 • Toimimme energia- ja materiaalitehokkaasti.
 • Toimimme hyvänä esimerkkinä ympäristöasioissa.
 • Mahdollistamme ja kannustamme kävijöitä toimimaan ympäristöystävällisesti.

3 Vahvistamme paikallisuutta

 • Paikallinen tietämys, tutkimustieto, kokemukset ja kulttuuri ovat lähtökohta elämysten tarjonnassa.
 • Opastus on laadukasta ja toimijat tuntevat hyvin alueen sekä paikalliset olot.
 • Lisäämme kohteen arvostusta laadukkaasti tuotetuilla matkailupalveluill.a
 • Toimimme yhteistyössä ja tarjoamme paikallisille asukkaille sekä kävijöille mahdollisuuksia osallistua kohteen hoitoon ja kehittämiseen.

4 Edistämme kohteiden tuottamaa hyvinvointia ja terveyttä

 • Kannustamme kävijöitä monipuolisiin, omatoimisiin ja ohjattuihin luonto- ja kulttuurielämyksiin.
 • Varmistamme kohteiden ja palveluiden kävijäturvallisuuden.
 • Palvelumme edistävät tasa-arvoa.
 • Parannamme kävijöiden mahdollisuuksia lisätä sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä hyvinvointiaan.
 • Edistämme paikallisten asukkaiden virkistäytymistä ja parannamme alueen elinolosuhteita.

5 Edistämme paikallistaloudellista kasvua ja työpaikkojen luomista

 • Tarjoamme kävijöille laadukkaita ja kohteen vetovoimalle rakentuvia palveluja.
 • Teemme aktiivista yhteistyötä pitäen selvänä toimijoiden roolit ja vastuut kohteen hoidossa ja palveluiden tuottamisessa.
 • Tarjoamme tietoa kohteista ja palveluista ennakkoon, helposti ja kiinnostavassa muodossa eri viestintäkanavissa.
 • Innostamme matkailijoita viipymään pidempään matkailualueella.

6 Viestimme yhdessä kohteen arvoista ja palveluista

 • Sitoudumme kohteen arvoihin ja perusviesteihin.
 • Viestimme yhdenmukaisesti ja vastuullisesti eri kohderyhmille sekä kotimaassa että kansainvälisesti.
 • Keräämme palautetta sidosryhmiltä asiakastyytyväisyyden sekä toiminnan kehittämiseksi.
 • Järjestämme koulutus- ja yhteistyötilaisuuksia alueen toimijoiden kesken.
 • Kannustamme toimijoita sitoutumaan näihin kestävän matkailun periaatteisiin.