Etelä-Suomen alue-ekologisen verkoston päivitystyö valmistui

Valtion maiden alue-ekologisen verkoston päivittäminen Etelä-Suomessa on saatu päätökseen. Etelä-Suomen alue-ekologisessa verkostossa on nyt Luontopalvelujen hallinnassa olevia suojelualueita 329 000 ha ja monikäyttömetsien luontokohteita 50 800 ha.

Alue-ekologisen suunnittelun suokohde projektin vetäjä Sini Haapalehti ja suunnittelija Arto Nygren

Etelä-Suomen päivityksen kohteena olleet valtion monikäyttömetsät sijaitsevat pääosin Pohjois-Karjalassa ja ulottuvat Suomenselkää myötäillen aina eteläiselle merenrannikolle saakka.   

Alue-ekologisen verkoston päivittämisen tavoitteena oli korjata luonto- sekä virkistys ja maisemakohteiden karttatiedoissa olevia puutteita ja täydentää verkostoa arvokkailla kohteilla. Verkostoon soveltuvia soita, luonnontilaisia metsiä, puroja, lähteitä ja muita luontokohteita onnistuttiin löytämään runsaasti Metsähallituksen työntekijöiden, kansalaisten ja sidosryhmien yhteistyöllä.  

Alue-ekologisen verkoston päivityksessä karttarajauksia tarkistettiin luontokohteiden maastorajojen mukaisiksi ja virheellisiä tietoja poistettiin. Yksi tärkeimmistä tavoitteista oli myös täydentää luontokohdeverkostoa. Etsintä kohdistui erityisesti metsälain tarkoittamiin elinympäristöihin, iäkkäisiin luonnontilaisiin metsiin ja luonnontilaisiin soihin. Tarkistettavia luontokohteita peilattiin tuoreisiin luontotyyppien uhanalaisuusarvioihin sekä metsälain tarkennuksiin.  

Verkoston muista osista muutoksia tehtiin eniten maisema- ja virkistyskäyttökohteiden rajauksiin.  

Päivityksessä hyödynnettiin Metsähallituksen paikkatietoaineistoa sekä maanmittauslaitoksen maastotietokantaa. Metsäisten elinympäristöjen Zonation-analyysi sekä Suomen ympäristökeskuksen avoimet julkiset aineistot tukivat tietojen tarkastamista. 

Vinkkejä ja toiveita sidosryhmiltä ja kansalaisilta  

 Sidosryhmäyhteistyöllä kertyi arvokasta tietoa kartoituksen kohdentamisesta. Luontojärjestöjen suojelurajausesityksiltä tarkastettiin mahdollisia puuttuvia luontokohteita. Rajausehdotuksista on parhaita osia huomioitu suojelualueiksi ja luontokohteiksi jo aiemmin. Tästä johtuen uusien kohteiden määrä näistä aineistoista ei ollut kovin suuri. Muutamia poikkeuksia löytyi esimerkiksi Valtimon Salmivaarassa. 

Karttapohjaisella kyselyllä kerättiin yleisöltä vihjeitä mahdollisista arvokkaista kohteista. Ehdotuksia saimme kaikkiaan yli 800 kpl. Tarkistusten jälkeen näistä 217 kohdetta päätyi verkostoon. Arvokkaita oli toki enemmän, mutta monet – yhteensä 147 kpl – sisältyivät jo entuudestaan luontokohteena verkostoon. 

Laajan tarkastelun ja yhteistyön tuloksena uusien luontokohteiden pinta-ala lisääntyi yli 10 % eli 5000 hehtaarilla. Pinta-alana uusien luontokohteiden määrä on merkittävä. Se täydentää aiempia päätöksiä sekä suojelualueverkostoa erinomaisesti.  

Etelä-Suomen alueella alue-ekologisen verkoston ytimenä on Luontopalvelujen hallinnassa olevia suojelualueita maapinta-alana 329 000 ha. Monikäyttömetsien luontokohteita verkostossa on nyt 50 800 ha. 

Muutoksia verkoston maisema- ja virkistyskohteissa 

Metsähallituksessa suojelualueisiin rajautuvien reunametsien suunnittelu tehdään Luontopalvelujen ja Metsätalous Oy:n yhteistyönä. Vanhassa verkostossa nämä olivat omina kohteinaan, eikä se enää vastannut nykysuunnittelun tarpeita. Vastikään uudistettu ympäristöopas parantaa näiden maisema- ja virkistyskohteisiin kuuluvien alueiden huomioimista.  

Lisäksi ennen päivitystä verkostossa oli mukana ranta- ja tienvarsimetsiä, joilla ei ole laaja-alaista virkistyskäyttöä. Näistä syistä maisema- ja virkistyskohteiden kokonaismäärä verkostossa pieneni.