Edith havsbaserad vindkraftsprojekt

I början av juni 2023 meddelade vi hur det planerade projektet för havsbaserad vindkraft på öppna havet utanför Närpes framskrider. En vindkraftsprojekt med en kapacitet på uppskattningsvis 1600 MW planeras i området.

Projektet ligger framför Närpes i det allmänna vattenområdet.
Projektet ligger framför Närpes i det allmänna vattenområdet.

Det projektområde på cirka 180 km2 ägs av staten och hör administrativt till Närpes stad. Projektområdet har i havsplanen och utkastet till Österbottens landskapsplan 2050 reserverats för vindkraft.

Edith, Närpes 80-100 turbinet, 1 600 MW, 6 900 GWh, produktionstart cirka 2035

Projektet är också en del av vårt omfattande utvecklingsprogram för havsbaserad vindkraft, som ska öka Finlands vindkraftsproduktion med cirka 6 000 MW under nästa årtionde.

Förutredningar och statsförvaltningens tillstånd

Vår uppgift är att utveckla den kommersiella verksamheten på statens områden. Därför förbereder vi havsvindkraftsobjekten och för dem vidare mot tillräcklig genomförandesäkerhet. Utifrån förutredningarna väljer vi ut objekten som går vidare till kommersiell beredning.

Projektområdet utanför Närpes lämpar sig mycket väl för byggande och produktion av havsbaserad vindkraft. Vattendjupet är i huvudsak 10–45 meter och vindförhållandena är bra i området. Byggandet av havsbaserad vindkraft lämpar sig även ur sjötrafikens och försvarsmaktens synvinkel.

Bakom förutredningarna finns dessutom riktlinjerna i havsplanen och i utkastet till etapplandskapsplan för energi och klimat för Norra Österbotten. I dessa är området reserverat för produktion av vindkraft.

Till förberedelserna hör dessutom att ansöka om statsmaktens tillstånd att arrendera ut området.

Vi har också inlett diskussioner med stamnätsbolaget Fingrid för att produktionen av vindkraft i sinom tid ska kunna kopplas till elnätet.

Planeringsinitiativet godkänt

Utifrån förutredningarna lämnade vi in ett planeringsinitiativ för projektområdet i Närpes, som staden godkände i maj 2023. Initiativet inledde planläggningen som kommer att pågå i minst två år.

Projektutvecklingen framskrider samtidigt genom vindmätningar, lodning av havsbottnen och miljöutredningar.

Konkurrensutsättning av projekträttigheter och arrenderätt

Forststyrelsen deltar inte i energiproduktionen utan vi letar efter en partner som kan bygga och driva den havsbaserade vindkraftsparken. Samarbetsparten väljs utifrån en internationell konkurrensutsättning. Ett privaträttsligt förfarande som påminner om arrangemanget vid företagsförvärv inleds hösten 2023 och med alla faser och förhandlingar pågår det uppskattningsvis fram till sommaren 2024.

Konkurrensutsättningsförfarandet omfattar inte beviljande av ekonomiskt stöd. Projekten genomförs helt på marknadsvillkor.

Tillståndsprocessen fortsätter

Den valda partnern fortsätter att utveckla projektet med tillstånd, vilket i Finland tar mellan fem till sju år. Därefter kan partnern bygga vindkraftverk. Byggnadsskedet tar två till fem år. Den havsbaserade vindkraftsparken blir färdig i början av 2030-talet.

Forststyrelsens roll

Efter det inledande skedet har Forststyrelsen rollen som områdets arrendator, eftersom vår uppgift är att förvalta och utveckla statsägda mark- och vattenområden. Inkomsterna från dessa intäktsförs i statsbudgeten.