Ebba och Edith går mot MKB och terrängutredningar

Under våren fortsätter havsvindkraftsprojekten Ebba och Edith att förbereda sig för förfarandet för miljökonsekvensbedömning och kommande terrängutredningar.

“Geologiska forskningscentralen GTK fortsätter i sommar att loda havsområdet, särskilt när det gäller projektetet Edith i Närpes. När det gäller Ebba i Pyhäjoki och Brahestad återstår närmast kompletterande lodningsarbete”, berättar Ediths kontaktperson Hanna Tuominen.

“När sommaren framskrider strävar vi efter att inleda även andra terrängutredningar. De fördelas på flera år. Vi utreder bland annat naturförhållandena på land- och havsområdena samt gör fysikaliska undersökningar till havs.”

Ramboll har valts till MKB- och plankonsult för miljökonsekvensbedömningen och planläggningen av projektet Edith. Konsultpartner för havsvindkraftsprojekt har valts enligt principerna för offentlig upphandling.

Beredningen framskrider med ett växande lag

“Det blir aktuellt att inleda miljökonsekvensbedömningen och planläggningen inom ett eller två år. Sitowise har valts till konsult för projektet Ebba som bearbetar planläggningen, MKB-förfarandet och utarbetar nödvändiga utredningar. Det behövs dessutom tekniska samarbetspartner för planeringen varför gruppen experter som arbetar med projekten ständigt växer”, berättar Ebbas projektledare Sami Piippo.

Havsvindkraft intresserar invånarna

Lokalbefolkningen följer med intresse beredningen av projekten.

”Vi har bland annat fått frågor om isförhållanden och packisens påverkan på vindkraftverken. Dessutom undrar invånarna över vindkraftverkens synlighet i landskapet och om eventuella konsekvenser för fiskbeståndet. Även dessa frågor granskas noggrant i det kommande MKB-förfarandet”, berättar Mikko Tolkkinen, som fungerar som Ebbas vindkraftsexpert.

Ett par års planläggningsarbete

Utöver Forststyrelsen och projektpartnerna fortsätter arbetet även lokalt i kommunernas planläggningsverksamhet.

Generalplaner för havsvindkraftsprojekt utarbetas enligt 77a § i markanvändnings- och bygglagen (områdesanvändningslagen från och med 1.1.2025) så att bygglov för vindkraftverk kan beviljas direkt på basis av delgeneralplanen.

I Finlands plansystem framskrider planeringen av områdesanvändningen från en omfattande och översiktlig granskning mot en mer detaljerad planläggning. Generalplaneringen styrs således av landskapsplanen.

Arbetet med landskapsplanen för vindkraftsproduktion pågår som bäst både i Österbotten och Norra Österbotten. Kommunerna ansvarar för byggandet och planläggningen i sina områden, till vilka även havsområdets territorialvatten hör.

Projektens planläggningsinitiativ har godkänts och planläggningsavtalen har undertecknats både i Pyhäjoki kommun och i städerna Brahestad och Närpes.