Vintervägarna minskar behovet att bygga permanenta vägar

En lastad timmerbil på en vintrig skogsväg.

Finlands långa och kalla vinter gör det möjligt att bygga vintervägar på snö och is.  

Vi anlägger vägbotten i jämn moskog eller på myrar genom att packa snön, jämna ut ytorna med grävmaskin eller bandschaktare eller sprida ut dikesrenarnas jord till bankvägar. Vägen blir oftast användbar först när det kommit tillräckligt med snö så att vi med hjälp av den kunnat jämna ut vägytan. När vägbotten frusit tillräckligt bär vägarna avverkningsmaskinerna och timmerbilarna. 

Forststyrelsen anlägger 500–700 kilometer vintervägar varje år. De går genom ödemarker där det inte finns några andra vägar. Vintervägarna är tillfälliga och efter vinterns virkesdrivning lämnar de mycket få spår i naturen, som också de försvinner så småningom.  

I synnerhet i norra Finland är vintervägarna mycket viktiga för virkesdrivningen: i Lappland görs nästan hälften (45 procent) av drivningen längs vintervägar. Det minskar behovet av att anlägga permanenta skogsvägar i motsvarande mån. På så sätt förblir ödemarksområdena ödsliga trots avverkningarna. Detta gynnar också renskötseln. 

I känsliga områden görs drivningen medan marken ännu är frusen. Då uppkommer inga sättningar i marken eller rotskador, så vegetationen lider mindre. Detta påverkar till exempel lavvegetationen i områden där renarna betar tagellav.   

Isvägar över vattendrag 

På vintern fryser sjöarna i norra och östra Finlands så djupt att det går att köra på isen. I Finland används flera isvägar varje år, till exempel på Pielisjärvi i Norra Karelen och i havsområdet mellan Uleåborg och Karlö.  

Forststyrelsen anlägger årligen 10–20 kilometer isvägar i östra och norra Finland till drivningsobjekt som ligger på öar och på andra sidan vattenområden. 

Vi anlägger isvägarna genom att packa den snö som ligger på isen och pumpa vatten på den, så att isen längs vägen blir ännu starkare. Vi mäter tjockleken på isen och kontrollerar att den håller innan vägen tas i bruk. Isen ska vara 120 centimeter tjock innan den bär en fullastad timmerbil.  

Tack vare isvägarna behöver vi inte bygga broar. När det finns så få broar som möjligt minskar trafiken i skogarna under sommaren.