Forststyrelsens samtycke till spridande av askan efter en avliden

Begravningslagen

Utgångspunkten för begravningslagen är att askan inte slutgiltigt kan lämnas ut utan att den gravsätts eller sprids ut, utan askan skall inom ett år efter kremeringen gravsättas eller på något annat bestående sätt placeras på en plats. Som ett alternativ till gravsättning kan askan spridas ut t.ex. i vattendrag eller på jordens yta eller gravsättas i jorden i eller utan urna eller annat omslag. Askan kan inte heller delas i delar och placeras på olika ställen.

Möjligheten att placera askan på ett annat ställe än på en begravningsplats eller i en enskild grav gäller endast sådana sätt för placeringen att det i efterhand inte på grund av yttre omständigheter märks att det är fråga om en grav. Om platsen skall utmärkas med en gravvård eller en annan synlig symbol för en grav skall en enskild grav anläggas för askan.

Innan askan lämnas ut från krematoriet skall mottagaren för registerföringen skriftligen meddela huvudmannen för krematoriet uppgifter om den avlidne samt uppgift om på vilken plats askan efter den avlidna kommer att placeras på ett bestående sätt. Huvudmannen för krematoriet är skyldig att föra ett register över meddelandena, så att den avlides anhöriga och andra senare kan få uppgifter om var och hur askan är placerad från krematoriets arkiv. Dessutom antecknas i registret att ägaren eller innehavaren av marken har samtyckt till att askan placeras där.

Placeringen av aska utanför området för en begravningsplats sker på den placeringsansvariges ansvar. Placeringen av aska begränsar på intet sätt ägarens rätt att besluta om den framtida användningen av området. Den som svarar för placeringen har inte heller rätt att placera en gravvård eller andra konstruktioner på den plats där askan placerats och inte heller rätt att bearbeta marken på det stället.

Forststyrelsens samtycke

I princip förhåller man sig positivt till anhållanden om att få placera aska på områden som är i Forststyrelsens besittning. Samtycke ges i regel endast för spridning av aska och inte för gravsättning av den. Samtycket ges skriftligt. Forststyrelsen lämnar ut uppgifter endast till berörda personer.

Ansökan skickas till Forststyrelsens registratorskontor per e-mail till adressen kirjaamo(at)metsa.fi eller per brev till adressen: Forststyrelsen, Kirjaamo, PB 94, 01301 Vanda.

Ansökan ska innehålla namnet och kontaktuppgifterna av den för begravningen ansvariga personen, den avlidnes namn och personbeteckning samt information om det önskade stället (t.ex. genom en bifogad karta).

Forststyrelsens samtycke till placering av aska är markägarens/-innehavarens samtycke och inte ett överklagbart förvaltningsbeslut.

Mera information