Ebba havsvindprojekt

I början av juni 2023 berättade vi om hur projektutvecklingen av det havsbaserade vindkraftsprojektet framskrider på det öppna havet utanför Pyhäjoki-Brahestad. Utifrån förutredningarna lämnade vi in planeringsinitiativ till kommunerna i projektområdet. Initiativen godkändes i maj 2023. Projektområdets planläggning pågår i minst två år.

Projektet ligger framför Pyhäjoki och Brahestad, på gränsen till den ekonomiska zonen.
Projektet ligger framför Pyhäjoki och Brahestad, på gränsen till den ekonomiska zonen.

Projektområdet som administrativt hör till kommunerna Pyhäjoki och Brahestad ägs av staten. Området för den cirka 160 km2 stora havsbaserade vindkraftsparken har redan reserverats för vindkraftsproduktion i havsplanen och i utkastet till etapplandskapsplan för energi och klimat för Norra Österbotten.

Den planerade havsbaserade vindkraftsparken skulle ha en kapacitet på uppskattningsvis 1400 MW. Parken torde bli färdig i början av 2030-talet.

Projektet är en del av vårt omfattande utvecklingsprogram för havsbaserad vindkraft, som ökar Finlands vindkraftsproduktion med cirka 6 000 MW under nästa årtionde.

Ebba, Pyhäjoki och Brahestad, 80-100 turbiner, 1 400 MW, 5 900 GWH, produktionstart cirka 2035

Forststyrelsens uppgift är att utveckla den kommersiella verksamheten på statens områden. Därför genomför vi en förutredning av havsvindkraftsobjekten och väljer utifrån utredningarna de områden som går vidare till kommersiell beredning.

Gynnsamma förhållanden för havsbaserad vindkraft

Det planerade området för det havsbaserade vindkraftsprojektet i Pyhäjoki-Brahestad lämpar sig väl för energiproduktion. Vattendjupet är i huvudsak 15–40 meter och området har goda vindförhållanden. I valet av projektområde har man också beaktat sjötrafikens och försvarsmaktens behov.

Till förberedelserna inför projektet hör också att få statsmaktens tillstånd att arrendera ut det statsägda området.

Vi har också inlett diskussioner med stamnätsbolaget Fingrid för att produktionen av havsbaserad vindkraft i sinom tid ska kunna kopplas till elnätet.

Utvecklingen av projektet framskrider samtidigt på andra fronter, bland annat genom vindmätningar i området, lodning av havsbottnen och miljöutredningar.

Konkurrensutsättning av projekträttigheter och arrenderätt

Hösten 2023 inleds en internationell konkurrensutsättning för att hitta en partner som kan bygga och driva den havsbaserade vindkraftsparken mellan Pyhäjoki och Brahestad. Konkurrensutsättningsförfarandet och alla dess faser och förhandlingar pågår uppskattningsvis fram till sommaren 2024.

Partnern som väljs – företaget eller konsortiet – köper projekträttigheterna och arrenderättigheterna för området och fortsätter utveckla projektet på det sätt som avtalas.

Konkurrensutsättningen omfattar inte beviljande av ekonomiskt stöd. De havsbaserade vindkraftsprojekt som är under arbete framskrider helt och hållet på kommersiella grunder.

Övriga tillstånd

Den partner som väljs i konkurrensutsättningen för vidare projektets tillståndsprocesser, som i Finland tar mellan fem och sju år. Därefter kan partnern bygga vindkraftverk. Byggnadsskedet tar två till fem år. Den havsbaserade vindkraftsparken blir färdig i början av 2030-talet.

Forststyrelsens roll

Forststyrelsen deltar inte i energiproduktionen, utan har rollen som områdets arrendator efter det inledande utvecklingsskedet.

Forststyrelsens uppgift är att förvalta och utveckla statsägda mark- och vattenområden. Inkomsterna från dessa intäktsförs i statsbudgeten.