Forststyrelsens kanal för anmälningar samt anvisningar

Gör anmälan

Kanal för anmälningar (report.whistleb.com)

Via kanalen för anmälningar är det möjligt att anmäla misstankar om felaktigt förfarande som berör Forststyrelsens verksamhet.  

Övrig respons
Observera att vanlig kundrespons inte ska lämnas via kanalen för anmälningar, utan på normalt sätt på responsblanketten.
 

Med Forststyrelsens kanal för anmälningar kan vem som helst anmäla felaktigt förfarande eller misstankar om felaktigt förfarande i anslutning till Forststyrelsens verksamhet. Du kan anmäla händelser, handlingar eller verksamhetssätt som du vet eller misstänker att strider mot den nationella lagstiftningen eller EU-lagstiftningen, Forststyrelsens uppförandekod eller andra normer eller anvisningar som är bindande för Forststyrelsen.

För oss är det viktigt att vi får möjlighet att ingripa i missförhållanden, utveckla vår verksamhet och säkerställa att vår verksamhet följer vår uppförandekod, är ansvarsfull och etisk.

Du kan göra anmälan under eget namn eller anonymt. För att garantera anonymiteten sköts kanalen av en utomstående partner. Anmälningsförfarandet är krypterat och skyddat med lösenord. Alla anmälningar behandlas konfidentiellt.

Vid upprätthållandet av kanalen för anmälningar och behandlingen av anmälningar följer Forststyrelsen lagen om skyddet för visselblåsare (lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen, 1171/2022).

Vänligen observera att du kan ge vanlig kundrespons via våra responskanaler:

Anvisningar för anmälan

När och hur görs anmälan? 

Meddela omedelbart om du upptäcker eller misstänker överträdelser av nationell lagstiftning eller EU-lagstiftning, Forststyrelsens uppförandekod eller andra normer eller anvisningar som är bindande för Forststyrelsen.

Gör anmälan i Forststyrelsens kanal för anmälningar på adressen: https://report.whistleb.com/sv/metsahallitus. I anmälningstjänsten kan anmälaren diskutera anonymt med dem som behandlar ärendet.

Förvaltning av kanalen för anmälningar

Anmälningskanalen förvaltas av WhistleB (Navex), som är en extern, opartisk tjänsteleverantör. Forststyrelsen eller WhistleB kan inte identifiera den som lämnat anmälan förutom om du själv uppger dina kontaktuppgifter i anmälan. WhistleB sparar inga metadata som relaterar till anmälningarna och kan inte identifiera anmälarens IP-adress.

Behandling av anmälningar

Alla anmälningar behandlas konfidentiellt och opartiskt. Anmälningarna behandlas endast av representanter för Forststyrelsens avdelningar Riskhantering, Juridiska ärenden och Personal som utsetts för denna uppgift. Dessutom kan Forststyrelsen anlita andra sakkunniga vid Forststyrelsen som behövs för att utreda en enskild anmälans riktighet och för eventuella fortsatta åtgärder med anledning av anmälan. 

Endast handläggarna har tillgång till anmälningarna genom kanalen för anmälningar. Varje handläggare är bunden av bestämmelser om sekretess enligt 32 § i lagen om skyddet för visselblåsare, vilket garanterar att behandlingen är konfidentiell. Handläggarna sammanfattar och rapporterar anmälningarna som kommit in för Forststyrelsens högsta ledning.

Personer som det misstänkta felaktiga förfarandet gäller eller som har anknytning till det deltar inte i behandlingen av anmälan.

Mottagande av anmälan och utredning av riktigheten

Den som lämnar in en anmälan får en bekräftelse av mottagande för sin anmälan. Handläggarna strävar efter att utreda anmälans riktighet inom tre månader efter att anmälan har lämnats in. Om utredningen inte blir klar inom tre månader eller om eventuella åtgärder för att ingripa i överträdelsen ännu pågår, ska handläggarna underrätta anmälaren om detta. 

Handläggarna kan med hjälp av kanalens meddelandefunktion be anmälaren om tilläggsuppgifter för att utreda anmälans riktighet. Anmälaren är dock inte skyldig att ge ytterligare information.

Åtgärder för att ingripa i överträdelser

Om anmälan visar sig vara riktig, ska handläggarna vidta nödvändiga åtgärder för att ingripa i överträdelsen. Handläggarna ska informera anmälaren om de åtgärder som vidtagits eller planerats inom tre månader från det att anmälan mottagits. Behovet av åtgärder bedöms enligt objektiva kriterier med beaktande av särdragen i varje enskilt fall.

Om Forststyrelsen med anledning av anmälan beslutar att till exempel inleda en intern utredning, ska anmälaren i mån av möjlighet informeras om utredningen och dess resultat.

Om anmälan endast gäller anmälarens personliga rättigheter, hänvisas anmälaren i mån av möjlighet också till andra anmälningskanaler och förfaranden.

Avslutande av behandlingen

Man kan bli tvungen att avsluta utredningen av ärendet om

  • det inte går att göra en tillräcklig utredning om den anmälda överträdelsen,
  • överträdelsen är objektivt sett ringa, eller
  • förfarandet eventuellt redan har avslutats och det inte skulle ha behövts särskilda åtgärder för att ingripa i det.

Anmälaren informeras om att utredningen av ärendet avslutas jämte motiveringar.

Repressalier för anmälaren

Ingen som i god tro berättar om sina misstankar eller iakttagelser utsätts för repressalier eller andra negativa följder. Anmälaren ska vid tidpunkten för anmälan ha grundad anledning att tro att informationen om överträdelsen är korrekt.

Missbruk av kanalen för anmälningar, d.v.s. att avsiktligen anmäla felaktig information, är däremot en allvarlig förbrytelse som kan leda till vidare åtgärder såsom böter enligt lagen om skyddet för visselblåsare eller straffansvar enligt strafflagen.

Hemlighållande av identitet och lämnande av information

Anonyma anmälare varken eftersträvas att identifieras eller kan identifieras. Informationssystemet för anmälningskanalen sparar inte metadata som relaterar till anmälningarna och kan inte identifiera anmälarens IP-adress.

Anmälan kan göras med namn om man så vill. Anmälarens namn kommer inte till andras kännedom än de som handlägger ärendet.

Dessutom får handläggarna lämna information om identiteten för den rapporterande personen, föremålet för rapporten och andra personer som nämns i rapporten till den behöriga myndigheten, förundersökningsmyndigheter och åklagare samt vid domstolsbehandling eller i ett rättsligt eller administrativt förfarande utanför domstol på det sätt som närmare föreskrivs i 33 § i lagen om skyddet för visselblåsare.

Enligt 33 § i lagen om skyddet för visselblåsare har också föremålet för rapporten rätt att lämna ut den rapporterande personens identitet och få information av myndigheterna om den rapporterande personens identitet, om det behövs för att uppgöra, framställa eller försvara rättsliga anspråk i samband med ett rättsligt förfarande. 

Skydd av personuppgifter

På de personers rättigheter som anmälningarna gäller tillämpas lagen om skyddet för visselblåsare och dataskyddslagstiftningen.

Alla personuppgifter som ingår i anmälan raderas när de inte längre behövs för behandlingen av anmälan, senast inom en månad (30 dagar) från det att utredningen slutförts. Handlingarna anonymiseras och alla sådana uppgifter raderas med hjälp av vilka personen kan identifieras antingen direkt eller indirekt via andra uppgifter.