Naturresursplanerna styr vår verksamhet

Forststyrelsens verksamhet i statens mark- och vattenområden grundar sig på de naturresursplaner som vi har utarbetat tillsammans med intressentgrupper och partner. I planerna drar vi upp riktlinjer för hur de statsägda mark- och vattenområdena ska användas på lång sikt och samordnar de olika markanvändningsformernas behov.

Aktuellt (på finska)

Planerna innehåller de mål för hållbar användning av naturresurser som fastställts i Forststyrelsens strategi, såsom att trygga den biologiska mångfalden och stävja klimatförändringen samt anpassa sig till den.   

Med hjälp av naturresursplanerna säkerställer vi att vår verksamhet är ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt hållbar. 

Verktyg för hållbart nyttjande

Naturresursplanerna är åtgärdsprogram som styr vår verksamhet i ett område under hela planperioden. I planerna förenas de statliga mark- och vattenområdenas resurser, de mål som staten som ägare ställt upp och de regionala målen. I naturresursplanerna kommer vi överens om bland annat skogsbrukets avverkningsplaner. 

I samband med naturresursplaneringen försöker vi tillsammas med våra intressentgrupper och partner också hitta nya sätt att använda statens mark- och vattenområden. Forststyrelsen möjliggör till exempel affärsverksamhet och utifrån den kan följande aktör arbeta vidare. Samarbetet hjälper oss också att engagera intressentgrupperna i naturresursplanen.  

Genom att samarbeta och samordna behoven strävar vi efter att nå en så stor och hållbar total nytta för samhället som möjligt. 

Naturresursplaneringen är Forststyrelsens specialitet

Vår kreativa naturresursplanering som involverar vida kretsar är unik bland de europeiska skogsorganisationerna.   

Naturresursplaneringen inleddes 1997. Planerna gjordes upp för tio år, och i mitten av planeringsperioden gjordes en halvtidsöversyn av planen. År 2002 uppdaterades planeringssystemet genom att införa den områdesekologiska planeringen, som effektiverar och preciserar samordningen av de olika målen.   

Numera gör vi upp naturresursplanerna för en femårsperiod. Vi försöker ständigt förbättra planeringsmetoden: inom ramen för varje projekt testar vi något nytt, och det vi lärt oss av föregående projekt tar vi med i den nya planen.  

Vi övervakar hur naturresursplanerna genomförs med hjälp av en uppsättning indikatorer som beskriver Forststyrelsens effekt på ett så mångsidigt sätt som möjligt.  

Gällande planer (på finska, julkaisut.metsa.fi)

De tidigare naturresursplanerna hittar du på julkaisut.metsa.fi (på finska).