Nytta från naturen

Den finska bioekonomin baserar sig i skogen. Biomassan från skogen utnyttjas i virkes- och pappersprodukter samt i tygfiber, läkemedel, kemikalier, funktionella livsmedel, plast, kosmetik, smarta förpackningar och bioolja. Från Forststyrelsens mångbruksskogar levereras råvaror till alla dessa produkter. Virket som Forststyrelsen säljer till skogsindustrin ger årligen omkring en miljard euro i exportinkomster.

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om Forststyrelsens årliga resultatmål enligt av riksdagens målsättning. Affärsvinsten har konstant varit över hundra miljoner euro.

Det ekonomiska välbefinnande från Forststyrelsens verksamhet fördelar sig till olika håll i samhället i form av löner och avgifter, skatter, inköp och divident.

De indirekta effekterna av vår verksamhet är omfattande. En euro som staten satsar på naturparkernas tjänster eller på naturumen genererar i genomsnitt tio euro till den regionalaekonomin.

Också fiskarnas och jägarnas ekonomiska insats i den regionala ekonomin är betydande. Mest gynnas de regionala ekonomierna i Östra och Norra Finland.

Forststyrelsen sysselsätter skogsmaskinentrepenörer, åkerier mm. såväl inom skogsbruket som i naturvård.

Forststyrelsen

  • betalar ut divident till staten över en miljon euro per år
  • sysselsätter ca. 1100 personer runtom i landet
  • levererar skogsindustrin omkring sex miljoner kubikmeter virke årligen
  • sysselsätter hundratals skogsmaskinentrepenörer och åkerier
  • upprätthåller friluftslivets basservice som även företag inom naturturism kan utnyttja
  • stöder den lokala ekonomin genom att främja naturturismföretagens verksamhet: effekterna av penninganvändning av nationalparkers och strövområdens besökare var över 296,6 milj. euro på den lokala ekonomin år 2023.
  • planerar och säljer tomter
  • främjar utvecklandet av användning av vindkraft

Mera information