Utarrendering av områden till projektutvecklare

Vi arrenderar också ut områden för andra projektutvecklares vindkraftsprojekt. I princip kan ett område arrenderas ut för utomstående aktörers vindkraftsprojekt om endast en mindre del av den planerade vindkraftsparken förvaltas av Forststyrelsen och det inte lönar sig att genomföra den del av området som förvaltas av Forststyrelsen som ett eget projekt.


En man klädd i skyddskläder och en säkerhetssele ovanpå vindkraftverkets maskinrum. Nedan kan du se en skog i bruna färger.

Vi bedömer alltid utarrenderingen av områden och möjligheten till gemensamma projekt från fall till fall. I bedömningen beaktar vi både det preliminära antalet vindkraftverk och de statliga områdenas andel av projektområdet. Om projektet lämpar sig som gemensamt projekt funderar vi på samarbetsmodellen för det specifika projektet och vi förhandlar om den med projektutvecklaren.

Om det i ett projektområde som planerats av en privat projektutvecklare finns områden som förvaltas av Forststyrelsen, ska projektutvecklaren kontakta oss i god tid innan planläggnings- och MKB-processerna inleds.

För vindkraftsutveckling arrenderar vi endast ut områden som används för affärsverksamhet. Utbyggnad av vindkraft kan inte planeras i naturskyddsområden, nationalparker eller statliga områden som reserverats för skyddsändamål. I områden som inte är lämpliga för utbyggnad av vindkraft ska man inte heller märka ut rotorns svepyta. Den som är intresserad av att arrendera statens områden bör på förhand ta reda på vilka områden som används för skyddsändamål.

Områdesförfrågan

Om du är intresserad av att utnyttja statens områden i ditt projekt, ska du först kontakta våra vindkraftsexperter. Det är bra att göra en förfrågan om områdesreservering i ett så tidigt skede som möjligt, åtminstone innan planläggnings- och MKB-processerna inleds.

Områden som vi förvaltar kan inte planläggas för utbyggnad av vindkraft utan att man har ett gällande reserveringsavtal eller en koncession med oss.

Essi Suorsa

Vindkraftsexpert

Forststyrelsen
Forststyrelsen Fastighetsutveckling
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Puh. +358401583748

Pipsa Malinen

Vindkraftsexpert

Forststyrelsen
Forststyrelsen Fastighetsutveckling
Pl 94 Ratatie 11
01301 Vanda

Puh. +358 50 439 1906

Följande uppgifter ska bifogas till förslaget om områden som ska reserveras för vindkraft:

  1. De viktigaste uppgifterna om projektet, t.ex. projektets namn, antalet kraftverk i hela projektet och antalet kraftverk på Forststyrelsens områden
  2. Avgränsning av projektområdet och presentation av det reserverade området som shp-fil.
  3. Preliminärt antal kraftverk samt placering av kraftverken och rotorns svepyta som shp-fil
  4. Status för arrendeavtal som ingåtts inom projektområdet
  5. Status för landskapsplanen: överskrids gränsen för ett projekt av regional betydelse och finns det en landskapsplanebeteckning för projektområdet
  6. Projektets preliminära tidtabell

Vi förutsätter att våra avtalspartner använder sig av ansvarsfulla tillvägagångssätt som är förenliga med hållbar utveckling

Vi kontrollerar våra avtalspartners kunduppgifter, inklusive bolagens verkliga förmånstagare, och som avtalspartner godkänner vi inte aktörer som omfattas av sanktioner som gäller i Finland, EU eller USA.

Vi förutsätter att våra avtalspartner förbinder sig till Forststyrelsens uppförandekod för samarbetspartner (Partner Code of Conduct), som grundar sig på Forststyrelsens egen uppförandekod. Uppförandekoden för samarbetspartner innehåller de minimikrav som Forststyrelsen ställer på avtalspartner och som dessa ska iaktta i sitt avtalsförhållande med Forststyrelsen utöver alla lagar och bestämmelser som gäller affärsverksamheten.

Forststyrelsens interna förutredning

Vi inleder en intern förutredning av de efterfrågade områdena när största delen av de arrendeavtal som ingås med projektområdets övriga markägare har ingåtts. Områdesgränserna för vindkraftsprojektet och antalet vindkraftverk ska i detta skede vara preliminärt fastställda.

I förutredningen hör vi Forststyrelsens ansvarsområden om områdenas betydelse för naturskyddet, jakt- och fiskenäringen, skogsbruket och den övriga fastighetsutvecklingsverksamheten. Under förutredningen bedömer vi hur lämpligt det är att reservera området för vindkraft med beaktande av naturvärden, miljö- och landskapskonsekvenser samt övrig användning av området. Förfarandet tar cirka 2–3 månader, men i vissa fall behöver man förbereda sig på längre handläggningstid än så.

Reserveringsavtal

Om det på basis av våra interna förutredningar är lämpligt att reservera området för vindkraft, inleds förhandlingar om ett reserveringsavtal. Reserveringsavtalet ingås för utarbetandet av en delgeneralplan för ett vindkraftsområde, för MKB-förfarandet samt för undersöknings- och utredningsåtgärder. Avtalet är tidsbundet och gäller i genomsnitt i cirka 4 år. Under reserveringsavtalets giltighetstid är annan användning av området tillåten.

I reserveringsavtalet ska arrendatorn förbinda sig till Forststyrelsens principer för ansvarsfull verksamhet.

Våra kunder ska redan i projektets planeringsskede beakta bland annat de arter och naturtyper som ska skyddas i området samt renskötsel.

Vi följer aktivt hur projekten framskrider på statens mark som en del av intressebevakningen under avtalstiden.

Koncession

När projektutvecklaren har slutfört planläggningen av projektet och reserveringsavtalet håller på att löpa ut, inleds förhandlingar om koncessionen för området. Man övergår till koncessionen när det är dags att ansöka om bygglov för kraftverken.

Koncessionen ger rätt att bygga på vindkraftsområdet och producera el med hjälp av vindkraft. Avtalet är tidsbundet och giltighetstiden är vanligtvis 30–40 år.

Under den tid koncessionen gäller är annan användning av området tillåten, såsom friluftsliv, jakt och skogsbruk.

Återställande

När koncessionen upphör förutsätter vi att projektutvecklaren återställer koncessionsområdet enligt gällande lagstiftning och myndighetsföreskrifter. I vårt avtal ställs också säkerheter för återställande av området.

Kontaktuppgifter

Markus Lammi

Chef för kundrelationer

Forststyrelsen
Forststyrelsen Fastighetsutveckling
Veteraanikatu 9
90130 Uleåborg

Puh. +358403542146