Skeden av havsbaserade vindkraftsprojekt

Projektutvecklingen och byggandet av vindkraftsparken till havs kommer totalt att ta cirka ett decennium.

Närbild av vindturbinen

De vanliga stadierna av projektutveckling och konstruktion är:

 • Förstudie och sökande efter ett lämpligt område för havsvindkraftparken;
 • Förhandlingar med placeringskommunen;
 • Vindmätningar som varar ett par år samt beredning av markhyresavtal för vindmätningar;
 • Naturstudier som krävs för att starta ett miljökonsekvensbedömningsförfarande (MKB), vilket också tar ett eller två år. MKB-förfarandet, under vilket projektets effekter på lokalsamhället, naturvärden och tekniska aspekter, samt alternativa sätt för att bekämpa eventuella negativa effekter, bedöms;
 • Zonering av området för vindkraft;
 • Uttalande från försvarsmakten;
 • Inledande av förhandlingar med nätoperatören för att hitta lämpliga lösningar för överföring av el till det nationella nätet samt slutförhandlingar med nätoperatören för att ansluta vindkraftparken till det nationella nätet;
 • Ansökan om vattentillstånd;
 • Utlåtande om flyghinder enligt civilflyglagen;
 • Teknisk design som fortsätter under hela projektets gång;
 • Byggnadstillstånd;
 • Anläggningsarbeten;
 • Förvärv av turbiner;
 • Byggstart och byggande av vindkraftverk;
 • Start av vindkraftsproduktion.