Miljö

Vi hejdar förlusten av biologisk mångfald på statens mark- och vattenområden genom aktiva åtgärder som upprätthåller och ökar den biologiska mångfalden samt minimerar de skadliga konsekvenserna för miljön. I vårt klimatprogram utökar vi kolsänkorna och kolförråden och produktionen av ren energi samt minskar våra utsläpp. Dessutom innehåller vårt program åtgärder för beredskap inför förändrade förhållanden och anpassning till klimatförändringen.

Ledning i miljöfrågor med ett certifierat miljösystem

Miljösystem ISO14001

Forststyrelsen använder ett miljösystem som är förenligt med standarden ISO14001. Utifrån detta fastställer vi hur miljöfrågorna ska tas med i resultatområdenas verksamhet.

Läs mer >

Skötseln av miljöfrågor vid Forststyrelsen grundar sig på det certifierade miljösystemet ISO 14001. Forststyrelsens ledning har förbundit sig att hantera miljöfrågorna på ett ansvarsfullt sätt via Forststyrelsens miljöpolitik. Vårt mål är att uppnå balans mellan miljö, samhälle och ekonomi, så att vi på bästa möjliga sätt kan utföra de uppgifter som tilldelats oss i enlighet med principerna för hållbar utveckling och genom att förbättra omständigheterna för naturen och naturresurserna på statens marker.

Vi ökar den biologiska mångfalden och hejdar förlusten av den

Vi granskar statens marker som en helhet, där naturskyddsområdena tillsammans med de ekologiskt viktigaste naturobjekten i mångbruksskogarna bildar ett ekologiskt nätverk som täcker hela landet. Objekten i nätverket är livsviktiga för arterna och landskapet med tanke på bevarandet av den biologiska mångfalden i vårt land.

Under 2020–2023 lägger vi cirka 46 miljoner euro på aktiva projekt för restaurering och naturvård som ökar den biologiska mångfalden. Dessutom satsar Forststyrelsens affärsverksamhet årligen drygt 50 miljoner euro på den biologiska mångfalden i det områdesekologiska nätverket och två miljoner euro på att öka mängden död ved. Åtgärderna för att stärka den biologiska mångfalden återspeglas dessutom i det omgivande samhället i större utsträckning. Arbetet med att motarbeta förlusten av biologisk mångfald syns positivt till exempel i de lokala ekonomierna, eftersom vi också använder köpta tjänster för att genomföra åtgärderna.

Vid sidan av mångfaldsarbetet genomför vi Forststyrelsens klimatprogram och arbetar samtidigt och långsiktigt för att stävja både förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringen.

Vi stävjar klimatförändringen

Klimatförändringen och anpassningen till den spelar en betydande roll i Forststyrelsens strategi, eftersom statens marker spelar en central roll i stävjandet av klimatförändringen. Enligt den senaste riksskogstaxeringen (RST12) stod statens skogar för nästan hälften av kolsänkan i Finlands skogar och storleken på kolsänkan som utgörs av trädbeståndet på statens marker motsvarade drygt en femtedel av växthusgasutsläppen i hela Finland.

Forststyrelsens klimatprogrammets huvudsakliga mål på statens mark är

  • utöka kolsänkorna i mångbruksskogarna med 10 procent och kolförrådet i trädbeståndet på statens marker med 10 procent före 2035
  • avstå från att använda olja för uppvärmning av fastigheter före 2024
  • tredubbla produktionen av förnybar energi före 2030
  • iståndsätta 17 000 hektar försämrade habitat i skyddsområden och 4 760 hektar i områden där vi bedriver affärsverksamhet före 2023

FN:s mål för hållbar utveckling

Med vår verksamhet inom det prioriterade området miljö kan vi påverka i synnerhet mål 13: bekämpa klimatförändringarna, mål 14: hav och marina resurser och mål 15: ekosystem och biologisk mångfald.

Grafiken visar FN:s mål för hållbar utveckling nummer 13 bekämpa klimatförändringarna, nummer 14 hav och marina resurser och nummer 15 ekosystem och biologisk mångfald.

Läs mer

Ansvar för naturen och dess framtid

Ett ekologiskt nätverk som täcker hela landet tryggar förutsättningarna för skogslevande arter att fortleva och röra sig mellan olika områden.

Miljöprogrammet lägger fram lösningar

Vårt klimatprogram har som mål både att stävja klimatförändringen och att anpassa kompetensen och tjänsterna till klimatförhållandena som förändras.