Miljö

Vi tryggar den biologiska mångfalden och ansvarar för skyddet, vården och uppföljningen av värdefulla naturtyper samt djur- och växtarter i områden som vi förvaltar. Med vår verksamhet strävar vi efter att stävja klimatförändringen och anpassa oss till de förändringar som den medför.

Vi tryggar mångfalden

Vi granskar statens marker som en helhet, där naturskyddsområdena tillsammans med de ekologiskt viktigaste naturobjekten i mångbruksskogarna bildar ett ekologiskt nätverk som täcker hela landet. Objekten i nätverket är livsviktiga för arterna och landskapet med tanke på bevarandet av den biologiska mångfalden i vårt land.

Vi följer upp utvecklingen av den biologiska mångfalden årligen med hjälp av det mångfaldsindex som utvecklats i samarbete mellan resultatområdena. Indexet beskriver utvecklingen av strukturella drag som är viktiga för mångfalden, såsom mängden död ved, samt effekten av satsningar som gjorts för att bevara och främja den biologiska mångfalden, såsom bevarandet av naturobjekten och restaureringsåtgärderna.

Vi stävjar klimatförändringen

Finland har åtagit sig att implementera klimatavtalet som slöts i Paris 2015. Finlands mål är klimatneutralitet före 2035. Vi gör en insats för att nå dessa mål och strävar med vår verksamhet efter att stävja klimatförändringen och anpassa sig till de förändringar som den medför genom att utveckla de resurser och den sakkunskap som behövs.

Vi har startade ett klimatprogram som en del av programmet för ansvarsfullhet. Klimatprogrammets huvudsakliga mål på statens mark är

  • slå vakt om och stärka kolsänkorna och kolförråden
  • utreda möjligheterna att producera förnybara råvaror och erbjuda möjligheter till produktion av förnybar energi i syfte att spara och ersätta fossila råvaror och energi samt minska utsläppen i samhällets värdekedjor
  • spara och ersätta fossila råvaror och energi i Forststyrelsens egen verksamhet
  • sörja för att ekosystemtjänsterna fungerar och dra nytta av de möjligheter de erbjuder med tanke på att stävja klimatförändringen och anpassa sig till den.

FN:s mål för hållbar utveckling

Med vår verksamhet inom det prioriterade området miljö kan vi påverka i synnerhet mål 13: bekämpa klimatförändringarna, mål 14: hav och marina resurser och mål 15: ekosystem och biologisk mångfald.

Läs mer

Ansvar för naturen och dess framtid

Ett ekologiskt nätverk som täcker hela landet tryggar förutsättningarna för skogslevande arter att fortleva och röra sig mellan olika områden.

Miljöprogrammet lägger fram lösningar

Vårt klimatprogram har som mål både att stävja klimatförändringen och att anpassa kompetensen och tjänsterna till klimatförhållandena som förändras.