Ansvar för den biologiska mångfalden

Forststyrelsen tryggar den biologiska mångfalden i statens mark- och vattenområden. Vi granskar statens marker som en helhet, där naturskyddsområdena tillsammans med mångbruksskogarnas ekologiskt viktigaste naturobjekt bildar ett ekologiskt nätverk som täcker hela landet. Objekten i nätverket är livsviktiga för arterna och landskapet med tanke på bevarandet av den biologiska mångfalden i vårt land.

Vi tryggar mångfalden på ett övergripande sätt

Vi vårdar de starkast hotade naturtyperna i skyddsområdena

Vi inriktade naturvårdsåtgärder i skyddsområdena framför allt på de starkast hotade naturtyperna och habitaten, såsom myrtyperna i söder, solexponerade miljöer och kustmiljöer samt vårdbiotoper.

Vi tryggar naturobjekten och utökar aktivt mängden död ved i mångbruksskogarna

De mest effektiva åtgärderna för att trygga mångfalden i mångbruksskogarna är att spara naturobjekt och lämna kvar naturvårdsträd.

Vi förbättrar havsvattnens och insjöarnas status

Målen för skyddet och användningen av vattenområden är ofta mångfasetterade och vi arbetar med vattenskydd i flera projekt där åtgärderna omfattar såväl konkreta restaureringsarbeten som anvisningar och tillsyn.

Vi skyddar de starkast hotade arterna

Vi ansvarar för skyddet av hotade arter i statens områden. På riksnivå ansvarar vi för saimenvikaren och fjällräven bland däggdjuren samt för kungsörn, pilgrimsfalk, jaktfalk och vitryggig hackspett bland fåglarna. Vi ansvarar också för uppföljningen av havsörnen och fjällgåsen i en del av Finland.

Vi restaurerar fiskevatten och livsmiljöer för vilt

Vi sörjer för att bevara och stärka de naturliga fiskbestånden samt beaktar viltarternas krav på sina habitat i vår verksamhet, till exempel genom att restaurera skogskärr och anlägga våtmarker med öppet vatten.

Vi utvecklar nätverket av skyddsområden

Vi förenar skyddsområden med hjälp av nätverk och ekologiska korridorer, som hjälper arterna att överleva och förflytta sig i säkerhet till exempel när klimatförändringen hotar.

Vårt mål är ständig förbättring