Nätverk av skyddsområden

Naturskyddsområdena, ödemarksområdena samt statens strövområden i Finland är en del av hela världens nätverk av skyddsområden. Nästan alla våra skyddsområden ingår i Europeiska unionens Natura 2000 -nätverk.

I nätet ingår de inrättade skyddsområdena och områdena som inte ännu inrättats men hör till olika naturskyddsprogram. Nya områden skaffar staten med inköp eller byte. Nya naturskyddsområden inrättas genom lag eller förordning. Största delen av den fredade arealen finns på statens marker. De statliga skyddsområdena sköts av Forststyrelsens Naturtjänster. Det kan även inrättas naturskyddsområden på privat mark.

En vid nätverk skyddar mångfalden

Man befrämjar internationell naturskydd genom avtal och samarbete över gränserna. Många projekt genomförs tillsammans med myndigheter, forskare, föreningar och privata människor.

Statsrådets strategi för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald har som huvudsakligt mål att sätta stopp för utarmningen av den biologiska mångfalden i Finland. Genom strategin och tillhörande handlingsprogram verkställs konventionen om biologisk mångfald. Strategin baserar sig på omfattande utredningar om den biologiska mångfalden i Finland och de hot som påverkar den aktuella situationen.

Med hjälp av naturskyddsområdenas nätverk syftar vi att trygga mångfalden: naturtypernas och arternas rikedom. När vi utvecklar och sköter nätverket, hjälper vi naturen och förbereder oss för klimatförändringen. Via nätet kan arter sprida eller flytta sig till exempel norrut från söder.

På statens mark kompletteras nätet med hjälp av områdesekologisk planering i mångbruksskogar. De ekologiska korridorer som förkinppar skyddsområden och värdefulla livsmiljöer i mångbruksskogar hjälper t.ex. hotade arter att flytta sig från en livsmiljö till en annan.

Mera information