Inrättande av skyddsområden

Finlands naturskyddsområden på statlig mark omfattar litet över 20 000 km² (2 milj. hektar), av vilka är land ca. 17 800 km² och vatten ca. 2 400 km². 

Utöver dessa finns det många statsägda områden som inte ännu inrättats som naturskyddsområden men vilka man redan tidigare har bestämt att ska skyddas i samband med beslut om nationella skyddsprogram, nätverket Natura 2000 eller t.ex. planer.

En stor del av dessa områden har från början varit i statlig ägo, men staten har också förvärvat många områden av privata markägare genom uppköp och byten. Huvudparten av de områden som inte ännu skyddats kommer att inrättas som nya naturskyddsområden, men en del kommer att fogas till naturskyddsområden som inrättats tidigare.

De nya naturskyddsområdena kommer i regel att inrättas genom förordning: områden som omfattar över 100 hektar inrättas genom förordning av statsrådet och områden som är mindre än det inrättas genom förordning av miljöministeriet.

Naturvårdslagen och bestämmelserna om inrättande styr användningen av områdena. Naturvårdslagen och de bestämmelser om inrättande av skyddsområden som utfärdats med stöd av den är de viktigaste handlingarna som anger hur vården och användningen av naturskyddsområden ska styras. I dessa anges det bl.a. vad som är målet med skyddet av området och vilka åtgärder som är förbjudna, tillståndspliktiga eller tillåtna.

Beredningen framskrider

En omfattande beredning, som syftar till att nya naturskyddsområden ska inrättas, inleddes år 2011. Naturskyddsområden kommer att inrättas på sammanlagt ca 700 000 hektar mark.

Miljöministeriet bereder förordningarna i samarbete med centrala lokala intressentgrupper. I samband med detta förs det diskussioner bl.a. med landskapet, kommunerna och jaktvårds- och naturskyddsorganisationer. När förordningarna om inrättande av nya naturskyddsområden är klara sänds de på remiss.

Uppgifter om skyddsområden som håller på att inrättas hittar man på de områdesvisa sidorna under denna sida.

Det har inrättats följande nya naturskyddsområden:

Mera information