Virkesdrivning och transporter

De viktigaste faktorerna som styr vår virkesdrivning är hänsyn till den biologiska mångfalden, kundorientering och samhällsansvar. Vi är starkt engagerade i kriterierna för PEFC-certifieringen och det är viktigt för oss att producera förnybar råvara av hög kvalitet som fyller kundernas behov.

En virkestransportbil plockar upp virke vid en skogsväg.
Bild: Jari Salonen

Virkesdrivningen i statens mångbruksskogar sköts av privata skogsmaskinsentreprenörer. Totalt cirka 90 drivningsföretag sköter Forststyrelsens entreprenader. Entreprenörerna och deras anställda är totalt cirka 500 till antalet.  

Virkets väg från skogen till fabrikerna och sågarna styrs med informationssystem. Beställningar skickas från Forststyrelsens styrsystem för skogsbruksverksamheten Ohjas till entreprenörens informationssystem WoodForce. Utifrån dessa planerar entreprenören avverkningsprogrammen för de olika resurserna. I de drivningsanvisningar som skickats till avverkningsmaskinens och skogstraktorns dator kan föraren bland annat se objektets placering, uppgifter om trädbeståndet och miljöanvisningar samt krav på mått och kvalitet. Produktionsuppgifterna överförs automatiskt till Forststyrelsens styrsystem. 

För våra kunder liksom för oss är kvaliteten och mätnoggrannheten avgörande när det gäller avverkat timmer. Att upprätthålla avverkningsmaskinens mätnoggrannhet, identifiera kvalitet och hålla ordning på virkessortimentet är mycket viktiga delar av leveranskedjan. Varje skogsmaskinförare och entreprenör ansvarar för kvaliteten på sitt arbete. Avverkningsmaskin- och skotarförarna är uppskattade experter inom branschen med stort ansvar i sitt arbete. Forststyrelsens tjänstemän följer upp virkesdrivningens kvalitet systematiskt.

Transporternas mängd och kvalitet kontrolleras

I hela landet transporteras drygt två tredjedelar av Forststyrelsens virke med lastbil ända till fabriken. Järnvägstransporten utgör knappt trettio procent och buntflottningen några procent. 

Uppgifterna om genomförda avverkningar överförs automatiskt från avverkningsmaskinen till Ohjas, med vars hjälp transportförmännen beställer transporter av entreprenörerna. Transportföretaget och/eller föraren planerar de partier som enligt beställningarna ska transporteras av timmerbilarna. Transportanvisningarna som sänds elektroniskt till bilen ger information om från vilket lager virket ska hämtas, vad som ska transporteras, vart det ska transporteras och när virket ska vara framme hos kunden. Från bilarna och mätstationerna kommer uppgifter om levererat virke tillbaka till Forststyrelsens styrsystem. Systemet visar hur leveransmålen har uppnåtts.  

Kvaliteten på leveranserna följs upp regelbundet: vid kvalitetsuppföljningen jämför man de mätningar som köparen gjort av virkesleveranserna och Forststyrelsens kontrollmätningar. Utifrån uppgifterna om leveranserna analysers också hur väl avverkningsmaskinen har lyckats med att styra kapningen. 

Utveckling av virkestransporterna minska utsläppen

Forststyrelsen är den näst största väghållaren och den största virkesförsäljaren i Finland. Effektiva transporter är viktiga för oss, våra kunder och naturen. Vi arbetar aktivt för att effektivera transporterna och minska koldioxidavtrycket som de orsakar. Ett effektivt sätt att minska utsläppen är att använda transportbilar och tåg med större last.

Vi har deltagit i försök med olika transportbilar och tåg med stor nyttolast. När det handlar om landsvägstransporter kallas dessa HCT-transporter (High Capacity Transports) och tågtransporterna kallas LHT-transporter (Longer and Heavier Trains). Syftet med försöken är att hitta kostnadseffektiva och miljövänliga lösningar för virkestransport, utan att pruta på säkerheten. 

Vi har lyckats öka tågtransporternas lastvolym med en fjärdedel (27 vagnar i stället för 22 vagnar). Användningen av långa tåg etablerades på banorna i Norra Finland under 2019. För närvarande utreder vi möjligheterna att använda högre och bredare vagnar än tidigare.

Vi följer upp utsläppen som uppkommer vid avverkningen och leveransen av virket till kunderna. Vid drivning och transport av virke har de totala utsläppsmängderna på senare år sjunkit med två procentenheter i snitt per år. Enligt uppgifterna om uppföljningen från 2019 bildades 11,73 kg koldioxidutsläpp per levererad kubikmeter (13,04 kg/m3 2018).

Utsläppen har minskat i anslutning till både transport och avverkning, där produktiviteten i arbetet har förbättrats betydligt. Samtidigt drivs nya maskiner av lågemissionsmotorer som uppfyller EU:s krav. Motorteknologin har utvecklats också i fråga om virkestransporterna, men den största minskningen av utsläppen har vi åstadkommit genom att öka lastvolymen på både transportbilar och tåg.

Metsätehos utredning angående utsläpp från virkesdrivning och transporter samt metoder för att minska utsläppen (PDF, på finska).

Video om extra långa tåg för virkestransport

Video om extra långa tåg för virkestransport.