Bild: Markus Sirkka
Bild: Markus Sirkka

Jord och vatten

Forststyrelsen förvaltar nästan en tredjedel av Finland med sina naturresurser – skogar, stränder, vatten och jordmaterial. Vi använder, vårdar och skyddar statens jord- och vattenegendom som vi förvaltar och samordnar samtidigt de förväntningar och mål som ägaren, intressentgrupperna och kunderna ställer på dessa områden. Vårt mål är att se till att den bästa hållbara nyttan av statens marker och vattendrag sträcker sig över generationer och därmed stärker välbefinnandet och regionernas livskraft.

Statens markområden

Naturskyddsområden

Naturskyddsområdena som inrättats på statens mark, såsom nationalparkerna, utgör kärnan i Finlands skyddsområden. Naturskyddsområdena samt ödemarksområdena och statens strövområden hör till Europeiska unionens Natura 2000-nätverk. Skyddsområdena på statens marker kompletteras av naturskyddsområden på privat mark.

Mångbruksskogar

De områden som Forststyrelsen använder för skogsbruk är mångbruksskogar. Mångbruk innebär att skogarna används till att producera virke, men också till att göra utflykter, jaga, plocka bär och idka näringsverksamhet såsom renskötsel och turismtjänster. Även tryggandet av skogarnas naturvärden är mångbruk. Alla dessa behov beaktas i skötseln och användningen av skogarna.

Statens vattenområden

Vi arbetar hårt med vattenvård och hållbar användning av vattnen. Vi sköter innehavarens uppgifter i de allmänna vattenområdena, utövar jakt- och fiskeövervakning, ansvarar för kartläggningen och skyddet av havs- och insjönaturen, underhåller rekreationsfiskeområden och främjar förutsättningarna för fiskodling. Vi beaktar vattenvården i alla åtgärder inom skogsbruket.

Planering och samordning av markanvändningen

Omsorgsfull planeringsprocess

Statens mark- och vattenområden är föremål för användningsbehov och önskemål av många olika slag. En viktig uppgift för oss är att samordna dessa behov och önskemål. Det gör vi med hjälp av en omsorgsfull planeringsprocess i flera faser. Vi planerar all markanvändning i samarbete med intressentgrupperna.

Användning av geografisk information

Planeringen av markanvändningen i statens markområden grundar sig på exakt geografisk information. Vi använder flera geografiska informationssystem till att upprätthålla aktuell information om bland annat naturresurser, statens mark- och vattenegendom, naturskyddsområden och arter som behöver skydd samt om uppgjorda åtgärdsplaner och vidtagna åtgärder.