Vi sörjer för vattenvården vid iståndsättningsdikning

Ett iståndsättningsdike delar ett skogsskifte.

Med hjälp av iståndsättningsdikning håller vi vattenhushållningen på tidigare dikade myrar gynnsam för växande träd. Med iståndsättningsdikning avses alla åtgärder med anknytning till vattenhushållningen på en tidigare dikad myr eller försumpad momark. Iståndsättningsdikningen görs i allmänhet i samband med avverkning och innebär att man rensar gamla diken och gräver nya kompletterande diken. 

Vattenvård inom skogsbruket

Inom skogsbruket tar vi vattenvården i beaktande vid avverkning, markberedning, iståndsättningsdikning, gödsling och byggande av skogsvägar.

Läs mer om våra vattenvårdsåtgärder

Gamla dikade områden behöver iståndsättas 20–30 år efter att de dikats ut. För alla objekt där iståndsättningsdikning genomförs utarbetas en vattenvårdsplan. Mängden iståndsättningsdikning har minskat på senare år och vi rensar numera diken på cirka 3 000 hektar årligen.

Diken i de myrar som är för karga med tanke på virkesproduktion iståndsätts inte. Alla myrtyper som klassificerats som hotade lämnas också utanför iståndsättningsdikningen och övrig behandling. 

Forststyrelsen slutade med nydikningar på myrarna 1994.