Planläggning innebär samspel

I Finland planerar vi all markanvändning omsorgsfullt. Planeringsprocessen som utgår från riksomfattande mål för områdesanvändingen som ministerierna ställt upp, framskrider till allmänna landskaps- och generalplaner och preciseras i detaljplaner, kallas planeringssystemet för markanvändningen.  

Statsrådets mål för områdesanvändningen, landskapsförbundens landskapsplaner och städernas eller kommunernas generalplaner styr också Forststyrelsen egen planering av markanvändningen. Forststyrelsen deltar i landskaps- och generalplaneringen genom att ge utlåtanden och förslag: avsikten är att samordna målen i planerna och Forststyrelsens egen planering. 

För statsägd mark gör Forststyrelsen själv upp detalj- och stranddetaljplaner i samarbete med kommuner och städer. Direktiven i landskaps- och generalplanen preciseras i detaljplanen genom att fastställa till exempel byggplatser och antalet byggnadsrätter. 

Forststyrelsen planerar statens områden för turism

Forststyrelsen planerar statens markområden tillsammans med kommuner och städer bland annat som strand- och bostadstomter samt fritids- och affärstomter i turistcentrum. Forststyrelsen har färdigt planlagda områden i flera turistcentrum. Där kan byggas inkvartering, restauranger och annan service för turisternas behov. 

Utöver fjälldestinationerna finns det också till exempel strandtomter för semesterbyar eller privata fritidsbostäder.  

Forststyrelsen har också många generalplanerade områden av olika storlek. Innan vi säljer och tar i bruk områden gör vi vanligtvis upp en detaljplan, där vi kan beakta kundens behov och önskemål.