I naturreservaten undersöker man naturen

Naturreservaten har inrättats genom lag eller förordning för vetenskapliga syften. De är belägna på statens marker och betjänar i första hand naturskyddet och forskningen, men de används också för undervisning i den mån skyddet tillåter.

Naturreservaten bibehålls som referensområden i naturtillstånd för forskningen, så att man kan följa med hur naturen förändras på egen hand.

Naturreservaten är i huvudsak stängda för allmänheten. Skyddsbestämmelserna för dem är strängare än för nationalparkerna. Nationalparkerna är också stora naturskyddsområden men de är öppna för alla.

Finlands 19 naturreservat omfattar 1 542 km² och de sköts av Forststyrelsens Naturtjänster.

I naturreservaten får man normalt inte röra sig utan skriftligt tillstånd. Tillstånd beviljas endast för vetenskapliga ändamål.

Mera information om naturreservat i webbtjänsten www.ymparisto.fi (på finska) :

Naturreservat på kartan.
Naturreservat på kartan.

Mera information