Utveckling av statens strövområden

Forststyrelsen satsar på att utveckla turismtjänsterna i statens strövområden och ändra sina tidigare förfaranden så att också privatpersoner kan investera i strövområdena. För att vi ska kunna erbjuda möjligheter att investera krävs omsorgsfull planering av markanvändningen i strövområdena.

Syftet med översiktsplanerna för turismen är att hitta olika sätt att utveckla strövområdena för att de ska få fler besökare och att besökarna ska stanna längre i området. Målet är att hållbar turism ska skapa fler arbetstillfällen och ge den regionala ekonomin mer inkomster. I Forststyrelsens klimatprogram är en av delfaktorerna i utvecklingen av klimatsmart och hållbar turism att locka besökarna att stanna längre i ett område. 

Arbetstillfällen och effekter på den regionala ekonomin uppkommer genom att besökarna stannar längre. Otillräckliga och föråldrade inkvarteringstjänsterna i strövområdena har bromsat utvecklingen av antalet besökare och privatägda företag har inte kunnat bygga inkvarteringstjänster inom strövområdenas gränser. 

I flera av strövområdena och deras omgivning finns lämpliga platser på Forststyrelsens och andra markägares mark, där det är möjligt att planlägga och bygga så att strövområdets karaktär bevaras. 

Vi inledde samarbetet med kommunerna i regionen i Ruunaa strövområde i Lieksa, där vi gjorde upp en översiktsplan för turismen och markanvändningen 2019. Vi gör upp motsvarande planer för Evois, Kylmäluoma och Ule träsk strövområden 2020.