Turismtjänster i mångbruksskogar

Forststyrelsens mångbruksskogar passar i allmänhet bra för turismverksamhet. Skogsbruk Ab:s avtalspraxis är flexibel och det finns utrymme för förhandlingar.

Ett led snöskoterförare har stannat framför ett stort träd.
Bild: Vastavalo

I mångbruksskogar är det tillåtet att göra vissa saker som är förbjudna i skyddsområden, såsom att dra nya leder för terrängtrafik eller bygga nya rastplatser just där företagaren behöver dem.

Även statens strövområden och rekreationsskogar är mångbruksskogar. Strövområdena med sina friluftsanordningar erbjuder mångsidiga möjligheter till friluftsliv och annan rekreation i naturen. I strövområdena idkas skogsbruk med hänsyn till de behov som rekreationsanvändningen medför. Rekreationsskogarna är skogbruksområden som i första hand är avsedda för rekreation, där landskapet ofta har speciella särdrag. I skötseln av rekreationsskogarna beaktas särskilt bevarandet av naturbetingelser som främjar rekreationsvärdet. 

I Finland är det utgående från allemansrätten tillåtet att röra sig i naturen på alla markägares mark.  När Forststyrelsens mångbruksskogar används i samband med kommersiell naturturism som påverkar skogsnaturen måste turismföretagarna ingå avtal om verksamheten med Skogsbruk Ab. Då känner Forststyrelsen till verksamheten, den är säker och kan tas i beaktande enligt avtal exempelvis i samband med behandlingen av skogarna. 

Tillstånd för terrängkörning behövs

Det är viktigt att komma ihåg att man alltid behöver markägarens tillstånd för att röra sig med motorfordon i terrängen. Företagare inom naturturismen kan också komma överens om olika leder (rensafari-, hundspanns-, snöskoter-, terrängcykel-, terrängmotorcykel-, terrängbilsleder) och olika servicepunkter eller anordningar (platser med skärmskydd och kåtor, landstigningsplatser, områden för klätter- och hinderbanor, renstängsel). 

Ett nyttjanderättsavtal ingås för lederna och kostnaderna fastställs enligt en leds längd och läge. Helst ska företagen använda befintliga leder. Nyttjanderättsavtal ingås också när en företagare vill bygga servicepunkter och anordningar. Avtalen prissätts fall för fall. 

Mer information