Skydd av naturtyper

Forststyrelsen ansvarar för skyddet av värdefulla naturtyper och djur-, växt- och svamparter i statens områden som är i sin förvaltning. Vi samlar in data, observerar förändringar och när det behövs, även gör skötselåtgärder för att trygga mångfalden av arter och naturtyper både på land och i vattnen.

Forststyrelsens Naturtjänster är ansvarig för skyddet i statens skyddsområden och i områden reserverade för skyddsändamål samt inventerar och vårdar också privata skyddsområden i samarbete med ägarna. Forststyrelsen Skogsbruk Ab är ansvarig av skyddet i statens mångbruksskogar där även Forststyrelsen Jakt- och fisketjänster vårdar vilt- och fiskeområden.

Största delen av Finlands Natura 2000 -nätet är i statens områden och därför har Forststyrelsen ett stort ansvar för att naturtyperna och arterna i EUs skyddsdirektiv är på en gynnsam nivå.

Inventering och vård av skyddsområden

I skyddsområdena finns många olika habitat, såsom insjöar, habitat i Östersjön och dess kustområden, vårdbiotoper, lundar, boreala skogar, åsar, högmossar, aapamyrar och fjällområden.

I många av nuvarande skyddsområdena har skogsbruk idkats tidigare, vilket har försvagat naturtypernas struktur och funktion. Även klimatförändringen och eutrofieringen förändrar våra naturtyper, och aktiva restaurerings- och naturvårdsåtgärder behövs i många skyddsområden.

Aktuell och tillförlitlig information om arternas och naturtypernas tillstånd i naturskyddsområdena behövs för att beskriva ett skyddsområdes naturvärden och bedöma skötselbehovet. Genom att inventera naturtyperna samlar vi in information om bland annat skyddsområdenas vegetationstyper, areal och representativitet för naturtyper som är upptagna i habitatdirektivet, antalet levande och döda trädbestånd och deras struktur samt det objektspecifika skötselbehovet.

Uppgifterna om skyddsområdenas naturvärden samlas i det geografiska informationssystemet SAKTI som ägs av Forststyrelsens Naturtjänster och används av hela Finlands miljöförvaltning. Forststyrelsen Skogsbruk Ab änvänder motsvarande system (SILVIA) som är integrerad med Forststyrelsens gemensamma system för naturvårdsinformation.

Utifrån de insamlade uppgifterna utarbetar vi naturvårds- och restaureringsplaner, där de fastställda åtgärderna inriktas på de objekt som mest brådskande behöver skötsel. Vi använder den information som samlats in om terrängen när vi planerar skyddsområdenas skötsel och användning, hotbedömer naturtyper i Finland samt rapporterar till EU om habitatdirektivet.

Som en del av miljöförvaltningens gemensamma inventering av havsnatur (VELMU) samlar vi in information om Östersjöns havs- och kustnaturs arter och naturtyper. Informationen behövs, när man planerar skötsel och hållbar användning av statsägda havsområden.

Mera information