Skydd av arter

Forststyrelsen ansvarar speciellt för skyddet av vissa hotade arter på statens områden. Syftet är att bevara de för områdena karakteriska arterna i livskraftigt skick. Största delen av Finlands Natura 2000 -nätet är i statens områden och därför har Forststyrelsen ett stort ansvar för att naturtyperna och arterna i EUs skyddsdirektiv är på en gynnsam nivå.

Artskydd baserar sig på information om arternas livsmiljökrav och var livsmiljöerna och artförekomsterna finns. För detta ändamål gör Forststyrelsen inventeringar i både land- och vattenområden.

Bland däggdjuren är saimenvikaren och fjällräven sådana arter. Den akut hotade saimenvikaren förekommer endast i Saimen. Fjällräven är också akut hotad och har inte fött ungar i vårt land på ett tjugotal år. Fjällräven förökar sig i alla fall i närheten av finska gränsen i Sverige och Norge.

Vi deltar också i arbetet med att skydda de stora rovdjuren i Finland och våra jakt- och fiskeövervakare ser till att alla följer skydds- och jaktbestämmelserna.

Bland de hotade fågelarterna ansvarar vi för den riksomfattande uppföljningen av kungsörn, pilgrimsfalk, jaktfalk och vitryggig hackspett. Forststyrelsen ansvarar dessutom för uppföljningen av havsörnen i före detta Uleåborgs och Lapplands län och av fjällgåsen i Norra Lappland. Uppföljningen består av att vi kontrollerar häckningsresultaten i samarbete med frivilliga fågelskådare.

Forststyrelsen deltar i arbetet med att skydda sårbara eller hotade fiskarter i statens vattenområden, bland annat genom projektverksamhet.

Forststyrelsen ansvarar också för skyddet av vissa hotade ryggradslösa arter.

Forststyrelsen ansvarar för skyddet och uppföljningen av växt- och svamparter i statens naturskyddsområden. Dessutom bär vi ansvaret för att främja skyddet på nationell nivå och ordna uppföljningen av vissa hotade arter eller arter i habitatdirektivet.

Mera information