Skötsel och bruk av skyddsområden

Med skötsel av ett skyddsområde avses all den verksamhet som den myndighet som ansvarar för skötseln och förvaltningen av området bedriver i och utanför skyddsområdet för att målen för skyddsområdet skall nås. Forststyrelsens Naturtjänster sköter statens alla skyddsområden och även de privata skyddsområden där det finns ett avtal med markägaren.

Skötseln av ett skyddsområde innefattar således, förutom de egentliga åtgärderna för att vårda områdets natur, bl.a. att bygga upp informations- och serviceutrustning, producera informationsmaterial och ge handledning i hur området får användas liksom guidning, undervisning och övervakning. Också de utredningar som ligger till grund för planeringen av områdets skötsel och användning är en del av denna helhet.

Forststyrelsens Naturtjänster följer rekommendationen ”Principer för skötseln av naturskyddsområden”. I guiden definieras de typer av naturskyddsområden som staten äger och som är i Forststyrelsens besittning, målen för skyddet av dem samt de allmänna principer som skall iakttas vid deras skötsel och användning.

Mera information