Utvärdering av skötseln av skyddsområdena

En oberoende utvärderingsgrupp gjorde år 2023 en omfattande internationell utvärdering av effektiviteten och inverkan på skötseln av Finlands skyddsområden. Utvärdering gjordes på beställning av Forststyrelsens Naturtjänster som sköter skyddsområden skyddsområden.

Utvärderingen baserade sig på en referensram och en metod som utarbetats av Internationella naturvårdsunionens kommission för naturskyddsområden (IUCN WCPA). Utvärderingen gällde verksamhetsmiljön och skyddsområdenas tillstånd, planering, resurser, verksamhetssätt, resultat och inverkan. Nätverkets nuvarande skötsel utvärderades och jämfördes med resultaten från den föregående utvärderingen från 2004.

Dessutom genomfördes en statusbedömning och ett fältavsnitt som baserade sig på Management Effectiveness Tracking Tool (METT)-metoden i fem skyddsområden. I dessa ingick besök till skyddsområdena samt möten med representanter för Forststyrelsen, intressentgrupper och organisationer.

Nivån på skötseln av skyddsområdena bedömdes vara relativt god internationellt sett. Trots den allmänna försämringen av den biologiska mångfalden ansågs Naturtjänsterna ha uppnått sina mål för skyddet av skyddsvärdena. För att förbättra effektiviteten presenterade utvärderingsgruppen dock ett antal rekommendationer som sammanfattats enligt tema.

Mer information

Utvärderigsrapporten har utgivits på engelska (presentationsblad på svenska): Management Effectiveness Evaluation of Finland’s Protected Areas 2023 (julkaisut.metsa.fi).

Pressmeddelande 3.4.2023: Färsk rapport om Finlands naturskyddsområden: rekommendationer för åtgärder för att bekämpa förlust av biologisk mångfald och förvalta områdena.