Främjande av en god vattenstatus och hållbar användning av statens havsområden

Forststyrelsen ansvarar för skyddet och inventeringen av havs- och insjönaturen samt sköter ägarens uppgifter i fastighetsärenden i allmänna vattenområden. Som innehavare av områdena beviljar vi olika tillstånd, bland annat för nationalparker. Vi övervakar jakt och fiske i de vattenområden som vi förvaltar.

Forststyrelsen förvaltar en tredjedel av Finland. Utöver stora markområden förvaltar vi också merparten av Finlands allmänna vattenområden samt våra marina skyddsområden. Forststyrelsen förvaltar havsområden som sträcker sig över 27 826 km² ; ett område som motsvarar Nylands, Egentliga Finlands och Satakuntas sammanräknade areal. 

Centrala mål för skyddet av havsnaturen är att bevara den biologiska mångfalden, förbättra naturvärdenas status i skyddsområdena samt producera och samla in information till stöd för skötseln av skyddsområdena och beslutsfattandet. 

Östersjöns avrinningsområde är cirka fyra gånger större än själva havets areal, så åtgärderna i avrinningsområdet har också stor betydelse för Östersjöns status. I inre vattendrag förbättrar vi till exempel habitaten för vandringsfisk som vandrat in från havet. 

Bland annat avlägsnar vi mindre vandringshinder och restaurerar habitaten. Vi beaktar vattenvården i alla skogsbruksåtgärder. Genom vattenvårdsåtgärder försöker vi förebygga att urlakningen av fasta partiklar och näringsämnen ökar och sedimentera avrinningsvattnen så effektivt som möjligt. Små källflöden är mest känsliga för skogsbruksåtgärder och därför fäster vi särskild uppmärksamhet vid att skydda dessa. 

Framför allt i områden som är känsliga ur vattenvårdssynvinkel analyserar vi vattnet i avrinningsområdena till stöd för planeringen. På så sätt kan vi bedöma vilken total belastning åtgärder såsom avverkning, markarbeten, iståndsättningsdikning och gödsling orsakar i avrinningsområdet. 

Vi deltar i nätverksinitiativet Östersjöutmaningen, som bjuder in organisationer att engagera sig i skyddet av Östersjön, göra upp ett eget åtgärdsprogram för Östersjön och börja genomföra programmet. 

Vi deltar i Östersjöutmaningen med totalt fem riktlinjer som förverkligar olika teman i programmet för samhällsansvar. Åtgärderna omfattar såväl konkreta restaureringsarbeten som anvisningar och tillsyn.